B.S. Index van de afkondigingen van 16 december 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2018015720 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436, gedaan te Brussel op 11 december 2017 (1)(2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015065 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2017 betreffende de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2018015585 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 tot vaststelling van de lijst van zorgprogramma's zoals bedoeld in artikel 12 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019010190 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2018, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2019010207 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 mei 2003 betreffende de wijze waarop het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen gemachtigd is de ontvangsten te innen, uitgaven te doen, in te staan voor het boekhoudku type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018015574 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 2004 houdende oprichting van een Raad voor de Intellectuele Eigendom type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2018040772 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 februari 2018 betreffende de toekenning van subsidies door Enabel en de controle erop type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2019010005 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 50.000.000 EUR aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in toepassing van bijakte n° 13 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staa type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 08/01/2019 numac 2018015628 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 1.062.000 EUR aan de Koninklijke Muntschouwburg in toepassing van bijakte nr. 13 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 02/01/2019 numac 2018204833 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het werkbaar werk en de instroom type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015631 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015572 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende een jaarlijkse steekproefenquête door het Nationaal Instituut voor de Statistiek naar de structuur en de verdeling van de lonen type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018206259 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels volgens dewelke inlichtingen noodzakelijk met het oog op de aanvraag van een mobiliteitsvergoeding door de werknemer aan zijn nieuwe werkgever worden bezorgd type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015548 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de hervorming van het beginsel van eenheid van loopbaan in de pensioenregeling voor zelfstandigen betreft, van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust-en overleving type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015422 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2017 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015315 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij een vennootschap gelast wordt de inning en verdeling te verzekeren van de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2018015586 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's " acute beroertezorg met invasieve procedures"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018040771 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van het Technisch en Administratief Secretariaat
^