B.S. Index van de afkondigingen van 19 december 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018040776 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging, wat de bijdrageplicht betreft, van artikel 15, § 2 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen type wet prom. 19/12/2018 pub. 21/09/2020 numac 2020015510 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake de regelgeving betreffende het levenloos kind. - Duitse vertaling type wet prom. 19/12/2018 pub. 05/10/2020 numac 2020043152 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden. - Duitse vertaling type wet prom. 19/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019010139 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake de regelgeving betreffende het levenloos kind type wet prom. 19/12/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019010636 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2014 type wet prom. 19/12/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019030001 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 23/01/2019 numac 2014205431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de bijlage in uitvoering van de collectieve type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2014205435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de beroepsopleiding type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2014205428 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, tot oprichting type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 22/01/2019 numac 2014205434 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 22/01/2019 numac 2014204501 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de voordelen die worden toegekend door het "Sociaal Fond type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 22/01/2019 numac 2014205425 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 22/01/2019 numac 2014012166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden, de akkoorden voor de werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 23/01/2019 numac 2014205430 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de bijlage in uitvoering van de collectieve ar type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 24/01/2019 numac 2014012169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 24/01/2019 numac 2014205429 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, tot instelling van maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010360 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 17, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015646 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd t type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019010112 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2018015331 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Subito 10 euro", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 28/01/2019 numac 2019010138 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de liberalisering van het distributiekanaal van medische hulpmiddelen type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2014205436 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2 type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2014012161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeens type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2018206475 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Algemeen beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 30/06/2020 numac 2020041820 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 2 met betrekking tot de forfaitaire regeling inzake belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 10/01/2019 numac 2019040003 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de oprichting, de samenstelling, de opdrachten en de werkwijze van het Nationaal Oliebureau type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018015696 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende diverse **** van de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 08/01/2019 numac 2018032493 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de persoonsgegevens die voorkomen op de elektronische lijst van de kandidaat-notarissen, notarissen-titularis, geassocieerde notarissen en plaatsvervangers bedoeld in artikel 91, eerste lid, 12° van de wet van 25 type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015734 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 2 met betrekking tot de forfaitaire regeling inzake belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015522 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015350 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 9, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015335 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018032556 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget in 2018 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018032520 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tot vaststelling van de regels inzake de aanstelling van de leden van de Commissie voor de herziening in strafzaken, in uitvoering van artikel 445 van het Wetboek van Strafvordering type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 12/12/2019 numac 2019042728 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 22/05/2019 numac 2018015332 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2012 tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaa type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019040075 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de "Europese Commissie voor de bestrijding van mond- en klauwzeer" van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019200119 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van subsidies voor de uitvoering van het project Geïntegreerd Preventiebeleid inzake arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019010045 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 2010 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tussenkomt in de kosten van menselijk vol bloed en sommige l

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019010803 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad van de centra voor private archieven type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019010800 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de openbare bibliotheken type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019010799 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de hulpverlening aan theaterprojecten type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019010798 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2015 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor digitale kunsten type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 08/02/2019 numac 2019010797 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor het kinder- en jeugdtoneel type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 08/02/2019 numac 2019010802 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de culturele centra type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019200182 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 08/02/2019 numac 2019010801 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Interdisciplinaire Raad voor de podiumkunsten type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018040775 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2019 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2018015685 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel XI.263, § 3, van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2018206339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende aanduiding inzake sommige personeelsaangelegenheden type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 29/01/2019 numac 2019010446 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst met middengeschoolde functies waarvoor een structureel tekort aan arbeidskrachten bestaat type ministerieel besluit prom. 19/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010325 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de registratie van ouderinitiatieven in het kader van de persoonsvolgende financiering

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2018 pub. 04/02/2019 numac 2019010668 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de bestuurders binnen de raad van bestuur van de vzw SONUMA type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019040067 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de definitie van associatieve en expressieradio's met een cultureel doeleinde of voor permanente opvoeding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2018 pub. 05/03/2019 numac 2019040419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter bevordering van de toegang tot universitair onderwijs van de eerste cyclus type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2018 pub. 22/02/2019 numac 2019040418 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de indienings- en verantwoordingsprocedure van subsidies en labelen overeenkomsten bedoeld door het decreet van 8 maart 2018 betreffende de bevordering van burgerzin en interculturaliteit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019030010 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gewogen bruto gemiddelde kosten van een personeelslid van een Hogeschool per ambtengroep voor het jaar 2019 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019010282 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de vertegenwoordigers van de Regering van de Franse Gemeenschap binnen de collectieve structuren van het hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019010287 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 januari 2010 betreffende de organisatie en de werking van de Raden van beroep van het gespecialiseerd secundair onderwijs met type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019030011 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 1998 betreffende de organisatie en de werking van de Raden van beroep van het gewoon secundair onderwijs met volledig le type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019030038 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het statuut van de leden van het bureau en het college voor vergunning en controle van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019030008 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 september 2017 tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast de organisatie van gemeenschappelijke externe proeven be type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019030009 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2017 tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de herziening van de eindtermen voor de eerste acht l

erratum

type erratum prom. 19/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019040035 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 2 met betrekking tot de forfaitaire regeling inzake belasting over de toegevoegde waarde. - Erratum type erratum prom. 19/12/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019010647 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden. - Erratum
^