B.S. Index van de afkondigingen van 21 december 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015729 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen krachtens de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van type wet prom. 21/12/2018 pub. 07/03/2019 numac 2019040102 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten type wet prom. 21/12/2018 pub. 22/07/2019 numac 2019041308 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken type wet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015590 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Financiewet voor het begrotingsjaar 2019 type wet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015409 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 type wet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie type wet prom. 21/12/2018 pub. 29/09/2020 numac 2020043016 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 21/12/2018 pub. 18/05/2020 numac 2020041202 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 21/12/2018 pub. 27/08/2020 numac 2020031167 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019030013 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen van de deontologische code van de Nationale Kamer van Notarissen goedgekeurd bij koninklijk besluit van 21 september 2005 type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 10/01/2019 numac 2019200088 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 12, § 3, tweede lid, van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019010015 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor boekhoudkundige normen type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010132 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij de afstand wordt vastgesteld van de erkenning van NV De Federale Pensioenen als verzekeringsonderneming die de verzekeringsverrichtingen mag uitoefenen bedoeld in het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de toeken type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010128 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010119 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 29/01/2019 numac 2019200300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, met betrekking tot de invloed van de vrijstelling van de betaling van de bijdrages type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010062 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2014 tot uitvoering van artikel III.31 van het Wetboek van economisch recht inzonderheid de bepaling van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen die via internet toegankel type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010151 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende samenstelling van de evaluatiecommissie voor het DNA-onderzoek type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2018204813 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2018, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2018206272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van een raadsheer in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2018205800 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid en het koninklijk besluit van 20 september 2012 houdende de organisatie van de i type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018205980 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de bevordering van de opleiding en tewerkstelling van risicogr type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018205984 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017 tot in type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018205983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot verhoging van het bedrag van de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018205982 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de verhoging van het bedrag van de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018032285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019010244 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 bestemd tot het dekken type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018205981 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de elektronische ecocheques type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019010206 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de procedure tot preventieve schorsing van het recht van een persoon om activiteiten uit te oefenen bedoeld in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018205985 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017 tot in type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019010226 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019040093 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de dotatie voor 2018 ten bate van Sciensano type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 12/03/2019 numac 2019040623 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 478.000 € voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 10/01/2019 numac 2018032411 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 2018 tot bepaling van de voorwaarden waaronder de archieven van de opgeheven vredegerechten worden toevertrouwd aan andere vredegerechten type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015742 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit van tot toekenning van een subsidie van 833.000 euro voor de werking van de Permanentiedienst Salduz voor het begrotingsjaar 2018 type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 17/05/2019 numac 2019012214 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bevorderingen in de Orde van Leopold II type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen, wat betreft de type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018206430 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toezicht op de naleving van de bepalingen van Titel 2 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019040005 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 1973 betreffende de wegvergunningen bedoeld bij de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015494 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 21/01/2020 numac 2020040071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 04/02/2019 numac 2019040169 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2019, van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties", van de leningen genaamd "Staatsbons", alsook van "Euro Medium Term Notes" type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015719 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk 2 van de wet van 29 maart 2018 tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018032497 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen met het oog op de doorvoering van de wijziging van de benaming van het kanton Neerpelt in Pelt type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019040018 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 2003 tot vaststelling van de toekenningsregels, de samenstelling en de overdrachtsmodaliteiten van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer in de Kruispuntbank van Onder type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015470 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019010337 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende de benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 12/10/2020 numac 2020031174 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2018015359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 128 van 27 november 2018, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot instelling en vaststelling, voor 2017 en 2018, van de procedure van tenuitvoerlegging type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 20/02/2019 numac 2019040312 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage aan de NV A.S.T.R.I.D. voor het begrotingsjaar 2018 voor de ontwikkeling van een applicatie anti-intimidatie via de applicatie 112 type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 20/02/2019 numac 2019040307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een dotatie aan de N.V. A.S.T.R.I.D. voor het begrotingsjaar 2018 voor het CAD overlegplatform 112 type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 10/01/2019 numac 2019010054 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een facultatieve toelage van 37.000 euro aan twee partners uit de voetbalwereld type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 01/09/2020 numac 2020031246 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de procedure tot preventieve schorsing van het recht van een persoon om activiteiten uit te oefenen bedoeld in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 05/05/2020 numac 2020010369 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk 2 van de wet van 29 maart 2018 tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019200343 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 45 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019010173 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 20 op de spoorlijn nr. 34, Luik - Hasselt, gelegen te Herstal, ter hoogte van de kilometerpaal 10.670 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019010041 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spooraansluiting « INEOS Feluy », die de industriële installaties van INEOS OLIGOMERS verbindt met de spoorlijn nr. 269A, gelegen te Ecaussines, op een afst type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019010604 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2 en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 betreffende erkenningen van producenten- en brancheorganisaties, voor de sector aardappelen type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 05/03/2019 numac 2019200838 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 31 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 05/03/2019 numac 2019200837 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019030016 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de bevoegde autoriteit voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 04/03/2019 numac 2019200825 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 04/03/2019 numac 2019200824 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 27/02/2019 numac 2019040350 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot nadere invulling van de boekhoudkundige organisatie en de financiële rapportering aan de Vlaamse overheid van de sociale verhuurkantoren type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 04/03/2019 numac 2019200826 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 12 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 04/03/2019 numac 2019200830 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 04/03/2019 numac 2019200831 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 04/03/2019 numac 2019200829 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 22/01/2019 numac 2019010169 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 18A op de spoorlijn nr. 34, Luik - Hasselt, gelegen te Juprelle, ter hoogte van de kilometerpaal 17.957 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 22/01/2019 numac 2019010148 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 4 op de spoorlijn nr. 34, Luik - Hasselt, gelegen te Luik, ter hoogte van de kilometerpaal 5.494 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019010176 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 22A op de spoorlijn nr. 34, Luik - Hasselt, gelegen te Bassenge, ter hoogte van de kilometerpaal 21.356 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019010175 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 22 op de spoorlijn nr. 34, Luik - Hasselt, gelegen te Herstal, ter hoogte van de kilometerpaal 11.484 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019010174 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 21 op de spoorlijn nr. 34, Luik - Hasselt, gelegen te Herstal, ter hoogte van de kilometerpaal 11.070 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 27/02/2019 numac 2019040402 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van attesten, vermeld in artikel 6, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2018 houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 09/05/2019 numac 2019012223 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende het decreet van 26 april 2018 tot wijziging van het Wetboek der successierechten en van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten met het oog op het vrijstellen van de als monument beschermde onroerende go type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019010043 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spooraansluiting « INEOS Feluy », die de industriële installaties van INEOS OLIGOMERS verbindt met de spoorlijn nr. 269A, gelegen te Ecaussines, op een afst type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019010044 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3 op de spooraansluiting « INEOS Feluy », die de industriële installaties van INEOS OLIGOMERS verbindt met de spoorlijn nr. 269A, gelegen te Ecaussines, op een afst type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019010042 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 5 op de spooraansluiting « INEOS Feluy », die de industriële installaties van INEOS OLIGOMERS verbindt met de spoorlijn nr. 269A, gelegen te Ecaussines, op een afst type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019010040 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 4 op de spooraansluiting « INEOS Feluy », die de industriële installaties van INEOS OLIGOMERS verbindt met de spoorlijn nr. 269A, gelegen te Ecaussines, op een afst type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018014995 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 2014 tot aanwijzing van de met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties als bedoeld in boek V van het Wetboek van economisch recht en tot vaststelling va type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010050 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Nationale Raad voor Accreditatie type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010019 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 75A, Moeskroen - Froyennes, gelegen te Moeskroen, ter hoogte van de kilometerpaal 56.930 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010018 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 62 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Menen - Komen, gelegen te Komen, ter hoogte van de kilometerpaal 20.785 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010017 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 57 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Menen - Komen, gelegen te Komen, ter hoogte van de kilometerpaal 19.400 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010016 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 50 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Y Silly - Y Froyennes, gelegen te Chapelle-à-Wattines, ter hoogte van de kilometerpaal 62.030 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 10/01/2019 numac 2019040010 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende een oproep tot indiening van steunaanvragen als vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015 betreffende steun voor innovaties in de landbouw type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2019010022 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende een oproep tot indiening van steunaanvragen als vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015 betreffende steun aan investeringen in de agrovoedingssector tot verhoging van de toegevoegde waar type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018015735 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot toekenning van een vaste vergoeding aan bepaalde personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning die zijn gedetacheerd bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de **** **** type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019010147 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 9 op de spoorlijn nr. 34, baanvak Luik - Hasselt, gelegen te Herstal, ter hoogte van de kilometerpaal 7.230 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019010149 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 14A op de spoorlijn nr. 34, Luik - Hasselt, gelegen te Juprelle, ter hoogte van de kilometerpaal 15.435 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019010167 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. 99160/34 van 23 maart 2000 tot vaststelling van, onder andere, de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 16AA op de spoorlijn nr. 34, Luik - Hasselt, gelegen te Juprelle, ter hoogte v type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019010168 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 16A op de spoorlijn nr. 34, Luik - Hasselt, gelegen te Juprelle, ter hoogte van de kilometerpaal 16.659 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019010170 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 19 op de spoorlijn nr. 34, Luik - Hasselt, gelegen te Herstal, ter hoogte van de kilometerpaal 10.284 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019010166 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 16 op de spoorlijn nr. 34, baanvak Luik - Hasselt, gelegen te Herstal, ter hoogte van de kilometerpaal 9.269 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019010165 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 15A op de spoorlijn nr. 34, Luik - Hasselt, gelegen te Juprelle, ter hoogte van de kilometerpaal 15.954 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019010172 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. 99160/34 van 23 maart 2000 tot vaststelling van, onder andere, de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 20A op de spoorlijn nr. 34, Luik - Hasselt, gelegen te Glons, ter hoogte van d type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019010150 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van de specifieke dotatie die toegekend wordt aan de hulpverleningszone Hainaut-Centre om de uitvoering van haar opdrachten bij de Supreme Headquarters Allied Powers Europe te verzekeren type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019010171 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 19A op de spoorlijn nr. 34, Luik - Hasselt, gelegen te Juprelle, ter hoogte van de kilometerpaal 18.795 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 05/03/2019 numac 2019200839 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15, de programma's 02 en 13 van organisatieafdeling 17 en programma 13 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest vo type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019010266 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de organisatie van een call voor de ondersteuning van nuttige groene warmte, de ondersteuning van restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling en de ondersteuning van de productie en injectie van biomethaan

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010158 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de verlenging van het mandaat van de heer Eric Dubois als Directeur-generaal van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019040164 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel MB0-1MHX2OB-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 20/03/2019 numac 2019030191 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de inrichtingsnota `Kwetshage - Meetkerkse Moeren' type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019010608 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Biochemistry and Biotechnology type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019010597 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overdracht van een personeelslid van het agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding aan het Departement Werk en Sociale Economie type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 14/02/2019 numac 2019010709 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de huur van hulpmiddelen voor communicatie, computerbediening en omgevingsbedieningen voor personen met een snel degeneratieve aandoening type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019040128 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Bioscience Engineering: Cellular and Genetic Engineering type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 04/03/2019 numac 2019040384 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 en 2 en de bijlagen van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverpl type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 27/03/2019 numac 2019011345 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2016 houdende eenmalige subsidiëring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 20/02/2019 numac 2019040298 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een aanpassingspremie voor woningen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 05/03/2019 numac 2019030167 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw tot afwijking van de eindtermen, wat de derde graad technisch secundair onderwijs betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 11/03/2019 numac 2019040389 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van Tersana vzw als bodemsaneringsorganisatie type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 22/02/2019 numac 2019040314 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijzigingen van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 11/03/2019 numac 2019040398 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de startsubsidiëring van de vzw Tersana type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 08/03/2019 numac 2019030173 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 04/03/2019 numac 2019010609 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wij type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 28/02/2019 numac 2019040476 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden van 21 mei 2018 tot 10 juni 2018 op het grondgebied van het Vlaamse Gewest als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 28/02/2019 numac 2019040429 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 27/02/2019 numac 2019040351 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke herverdeling van de provisie CB0-1CBB2AB-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 05/03/2019 numac 2019040400 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2017 houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019040154 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Bachelor of Business Engineering type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019010606 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Management type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019010485 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Conflict and Development Studies type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019010491 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Biology type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 30/01/2019 numac 2019010453 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie of verbetering van een bestaande woning of bij de realisatie van een nieuwe woning type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019030077 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 december 1993 houdende oprichting van een cultuur- en congrescentrum van de Vlaamse Gemeenschap in Bilzen, genaamd "Landcommanderij Alden Biesen", wat betreft de type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019010317 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de maximumtarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn en de categorieën van personen die in aanmerking komen voor gratis vervoer type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 28/01/2019 numac 2019030096 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 houdende de uitvoering van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019040108 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitga type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019010481 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CBO-1CBB2AB-PR basisallocatie CB025 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019010520 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de vergoedingen van bestuurders en regeringscommissarissen in de Vlaamse publieke sector type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019010596 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van het startquotum voor de opleiding arts en voor de opleiding tandarts type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015439 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 inzake erkenning en subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014 tot uit type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019030015 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de sociale huisvestingsmaatschappijen die actief bezig zijn met de bouw en renovatie van sociale huurwoningen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019010451 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap naar Agentschap Plantentuin Meise voor het begrotingsjaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019010593 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel CB0-1CBX2AC-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019010595 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de Master in Diplomacy and Global Governance en de Master in Global Peace, Security and Strategic Studies als nieuwe opleidingen van het Vesalius College

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019200419 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met het oog op de erkenning van de verzekeringsinstellingen

decreet

type decreet prom. 21/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010023 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat de termijnen van de aanmeldingsprocedure betreft type decreet prom. 21/12/2018 pub. 28/01/2019 numac 2019040109 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, wat cliëntenorganisaties en een cliëntenforum in de integrale jeugdhulp betreft type decreet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015703 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van regelgeving betreffende politiek verlof type decreet prom. 21/12/2018 pub. 30/04/2019 numac 2019011559 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type decreet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015705 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur type decreet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015666 bron vlaamse overheid Decreet houdende de gevolgen van een vrijwillige samenvoeging van gemeenten op het vlak van sectorregelgeving inzake omgeving type decreet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015672 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van regelgeving betreffende politiek verlof voor onderwijspersoneel type decreet prom. 21/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015650 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019 type decreet prom. 21/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015648 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 21/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015651 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type decreet prom. 21/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015649 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de oprichting van het interregionaal orgaan vo type decreet prom. 21/12/2018 pub. 24/01/2019 numac 2019030026 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de ric type decreet prom. 21/12/2018 pub. 24/01/2019 numac 2019030030 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 21/12/2018 pub. 28/01/2019 numac 2019030031 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten type decreet prom. 21/12/2018 pub. 30/01/2019 numac 2019010461 bron vlaamse overheid Decreet houdende de luchtkwaliteit in het binnenmilieu van voertuigen type decreet prom. 21/12/2018 pub. 12/02/2019 numac 2019040107 bron vlaamse overheid Decreet tot opheffing van artikel 3 van het decreet van 28 maart 2014 houdende instelling van het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 21/12/2018 pub. 30/01/2019 numac 2019010462 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van zeehavens, het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en het decreet van 7 juli 2006 houdende de oprichting van de Mobiliteitsra

document

type document prom. 21/12/2018 pub. 16/04/2019 numac 2019011329 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 21/12/2018 pub. 16/04/2019 numac 2019040874 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 21/12/2018 pub. 16/04/2019 numac 2019011394 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden

beschikking

type beschikking prom. 21/12/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040084 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2019

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019040066 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling, voor de uitzending via analoge radiogolven, van de lijst van radiofrequenties die kunnen worden toegewezen aan onafhankelijke radio's alsook het aantal netwerkradio's, hun theoretische dienst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019040068 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van een globale aanbestedingsprocedure voor de toewijzing van radiofrequenties bestemd voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge en digitale radiogolven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019040069 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling, voor de uitzending via digitale radiogolven, van de lijst van radiofrequenties die kunnen worden gebruikt door onafhankelijke radio's alsook het aantal netwerkradio's, hun theoretische dienst

erratum

type erratum prom. 21/12/2018 pub. 28/02/2019 numac 2019040479 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel MB0-1MHX2OB-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019. - Erratum type erratum prom. 21/12/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019200367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. - Erratum type erratum prom. 21/12/2018 pub. 20/05/2019 numac 2019012501 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen. - Erratum type erratum prom. 21/12/2018 pub. 08/10/2019 numac 2019014860 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een aanpassingspremie voor woningen. - Erratum type erratum prom. 21/12/2018 pub. 14/02/2019 numac 2019040260 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende de algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2019. - Erratum type erratum prom. 21/12/2018 pub. 07/03/2019 numac 2019040323 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende de benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire commissie geneesheren-ziekenhuizen. - Rechtzetting

arrest

type arrest prom. 21/12/2018 pub. 10/01/2019 numac 2019010082 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het directiecomité van 17 juni 2015 houdende de oprichting van de diensten van de Administratie Grote Ondernemingen van de Algemene Administratie van de

beschikking

type beschikking prom. 21/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019040079 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot invoering van een huisvestingstoelage in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 21/12/2018 pub. 08/02/2019 numac 2019040149 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting en de werking van de Permanente Overlegcommissie inzake niet-dringend vervoer type beschikking prom. 21/12/2018 pub. 22/01/2019 numac 2019010201 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de richtlijn 2009/5 type beschikking prom. 21/12/2018 pub. 22/01/2019 numac 2019010202 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de verdeling van de reserves van de krachte type beschikking prom. 21/12/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019040080 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de Brusselse Huisvestingscode teneinde de strijd tegen discriminatie bij de toegang tot huisvesting te versterken type beschikking prom. 21/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019040083 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type beschikking prom. 21/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019010200 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende de algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2019 type beschikking prom. 21/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019010198 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting en de werking van de Permanente Overlegcommissie inzake niet-dringend ziekenvervoe type beschikking prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen type beschikking prom. 21/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010199 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2019

overeenkomst

type overeenkomst prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2019040082 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2019 type overeenkomst prom. 21/12/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040081 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2019

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015718 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor 2019 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde resident
^