B.S. Index van de afkondigingen van 10 januari 2019

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/01/2019 pub. 16/01/2019 numac 2019010252 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het ministerieel besluit van 14 maart 2017 houdende benoeming van de leden van de Beleidsraad van de Staatsdienst "Poolsecretariaat" type ministerieel besluit prom. 10/01/2019 pub. 22/01/2019 numac 2019010331 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Directiecomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type ministerieel besluit prom. 10/01/2019 pub. 05/02/2019 numac 2019010697 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de staatsschuld aan bepaalde personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld type ministerieel besluit prom. 10/01/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019040491 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1, 2, 4 en 6 en bijlage 1 en 4 van het ministerieel besluit van 23 december 2016 houdende de programmatie van de centra voor algemeen welzijnswerk type ministerieel besluit prom. 10/01/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040673 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/01/2019 pub. 04/02/2019 numac 2019200345 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 februari 2007 tot uitvoering van het decreet van 25 mei 2004 betreffende de erkenning en de toekenning van subsidies aan de plaatselijke ontwikkelingsagentschappen

decreet

type decreet prom. 10/01/2019 pub. 25/01/2019 numac 2019030053 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 2 juni 1998 houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 10/01/2019 pub. 26/02/2019 numac 2019040370 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de algemene inspectiedienst
^