B.S. Index van de afkondigingen van 15 januari 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/01/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019030067 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de hulp aan de slachtoffers van terrorisme betreft type wet prom. 15/01/2019 pub. 02/10/2020 numac 2020043062 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de hulp aan de slachtoffers van terrorisme betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 15/01/2019 pub. 02/10/2020 numac 2020043065 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de occasionele redders en de slachtoffers van zogenaamde "cold cases" betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 15/01/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019030068 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de occasionele redders en de slachtoffers van zogenaamde "cold cases" betreft type wet prom. 15/01/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019030127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van bepalingen betreffende het wetenschapsbeleid, de geïntegreerde politie en defensie type wet prom. 15/01/2019 pub. 23/02/2021 numac 2021030361 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van bepalingen betreffende het wetenschapsbeleid, de geïntegreerde politie en defensie. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/01/2019 pub. 31/01/2019 numac 2019010578 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 15/01/2019 pub. 04/02/2019 numac 2019040140 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de regering van het Vlaams Gewest type koninklijk besluit prom. 15/01/2019 pub. 01/02/2019 numac 2019010450 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de innovatieve financieringsinstrumenten bedoeld in artikel 6, § 2, eerste lid, 5° van de wet van 23 november 2017 tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachte type koninklijk besluit prom. 15/01/2019 pub. 12/02/2019 numac 2019010524 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen type koninklijk besluit prom. 15/01/2019 pub. 25/01/2019 numac 2019010526 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan type koninklijk besluit prom. 15/01/2019 pub. 24/01/2019 numac 2018206413 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de bijkomende geldmiddelen toegekend voor de financiering van de geneeskundige verzorging door het stelsel van het globaal beheer van de werknemers en door het stels type koninklijk besluit prom. 15/01/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010558 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan bloedinstellingen voor het jaar 2018

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010850 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010848 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in gynaecologie-verloskunde type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010849 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de arbeidsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010851 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in intensieve zorg type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010852 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen- specialisten in functionele en professionele revalidatie van gehandicapten type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010847 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in interne geneeskunde type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 22/02/2019 numac 2019040356 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 2 van het ministerieel besluit van 3 januari 2012 houdende vaststelling van de vergoeding van de visitatoren die de prestaties van de sociale huisvestingsmaatschappijen beoordelen type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 23/01/2019 numac 2019010407 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot instelling van het register bedoeld in artikel 116/1, § 1, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019040230 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 augustus 2018 tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de psychiatrie, inzonderheid in de volwassenpsychiatrie en in de psychiatrie, inzon type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012430 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de erkenningscommissie voor huisartsen type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010853 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de radiotherapie-oncologie type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010846 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010845 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in medische oncologie type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 21/01/2019 numac 2019010255 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 21/01/2019 numac 2019010406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende instructie aan de netbeheerder om een strategische reserve aan te leggen vanaf 1 november 2019 type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 22/01/2019 numac 2019200248 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende een tijdelijk verkeersverbod in de bossen om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te beperken type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 30/01/2019 numac 2019010374 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 21/01/2019 numac 2019010253 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 06/02/2019 numac 2019010553 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot bepaling van de verlofregeling zoals bedoeld in artikel 120ter van het Strafwetboek type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 21/01/2019 numac 2019010254 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 11/02/2019 numac 2019040211 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in anesthesie-reanimatie type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 12/02/2019 numac 2019040155 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de uitvaardiging van bepalingen met betrekking tot het indienen van aanvragen voor projectsubsidies voor de oproep 2019 `iedereen verdient vakantie' type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010842 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor ziekenhuisapothekers type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010841 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in acute geneeskunde en artsen-specialisten in de urgentiegeneeskunde type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010844 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in oftalmologie type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010843 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in pediatrie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/01/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019040138 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van leden bij de commissie van advies bedoeld in artikel 122, § 2, van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019010806 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de klinische genetica
^