B.S. Index van de afkondigingen van 25 januari 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/01/2019 pub. 25/04/2019 numac 2019011061 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Kosovo, gedaan te Brussel op 20 februari 2018 (2) type wet prom. 25/01/2019 pub. 22/02/2019 numac 2019200847 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in kosten voor het ambulancevervoer georganiseerd in het kader van de dringende geneeskundige verzorging

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 01/02/2019 numac 2018206419 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 11/02/2019 numac 2019010280 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2006 houdende de regeling van het uniform van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 11/02/2019 numac 2019040167 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de legitimatiekaart van de beveiligingsagenten van politie, de beveiligingsassistenten van politie en de beveiligingscoördinatoren van politie type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 12/02/2019 numac 2019040262 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 12/02/2019 numac 2019040264 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, § 1, A, I, en 14, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor gen type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 19/02/2019 numac 2019040243 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 20 november 2018 tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde verplichtingen van de wet van 24 maart 2017 houdende het toezicht op verwerkers van betalingstran type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019040189 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 februari 2014 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor onderhoudsbijdragen type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 19/02/2019 numac 2019040265 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, c), II, 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgin type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 11/02/2019 numac 2019010279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de legitimatiekaart van de ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking gesteld van de federale politie type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 11/02/2019 numac 2019010707 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24bis, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorg type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019030120 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 20 november 2018 tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde verplichtingen van de wet van 24 maart 2017 houdende het toezicht op verwerkers van betalingstran type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012215 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bevorderingen in de Leopoldsorde type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019040289 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 12, § 1, d), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 04/02/2019 numac 2019200436 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 96 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010708 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24bis, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorg type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 26/02/2019 numac 2019040274 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 18, § 2, B., d)quater, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskund type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 06/02/2019 numac 2019010297 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende rechtshulp aan het gerechtspersoneel, de magistraten en de gerechtelijke stagiairs en de schadeloosstelling van de door hen opgelopen zaakschade type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 25/02/2019 numac 2019040321 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 25, § 1, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, voor het beroep van klinisch orthopedagoog type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 25/02/2019 numac 2019040320 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 25, § 1, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, voor het beroep van klinisch psycholoog

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/01/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019010981 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van type ministerieel besluit prom. 25/01/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019010502 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk « C. Oto-rino-laryngologie » van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarde type ministerieel besluit prom. 25/01/2019 pub. 05/02/2019 numac 2019030147 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 21 februari 2018 tot bepaling van het maximale bedrag, uitgedrukt in percentage, van de federale basisdotatie voor elke hulpverleningszone type ministerieel besluit prom. 25/01/2019 pub. 31/01/2019 numac 2019010681 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing bij de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzek type ministerieel besluit prom. 25/01/2019 pub. 05/02/2019 numac 2019030148 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 21 februari 2018 tot bepaling voor elke zone van het maximale bedrag, uitgedrukt in percentage, van de bijkomende federale dotatie en betreffende de operationele werking va

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019040979 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie wielerverzorger type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019040982 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie hippisch assistent type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019040977 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie schipper binnenscheepvaart type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019040978 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie sportverzorger type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019040976 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie rotatiedrukker type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019040975 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie flexodrukker type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019040980 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie paardenhouder type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019040983 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie paardenafrichter type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019040990 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie host type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019040991 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie technicus digitale systemen en netwerken type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019040992 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie stuurman binnenscheepvaart type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019040993 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker nationaal goederenvervoer type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019040994 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie assistent nationaal goederenvervoer type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019040995 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productievoorbereider kleding, confectie en meubelstoffering type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019040996 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie onthaalmedewerker type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019040621 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanpassing van de besluiten van de Vlaamse Regering aan de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerk type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 22/02/2019 numac 2019010865 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie en het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de aanpassing aan het Bes type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019040999 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie typodrukker type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019010823 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vrije stroken langs autosnelwegen type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 06/02/2019 numac 2019040122 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 27/02/2019 numac 2019010952 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden en tot opheffing van artikel 9bis van het koninklijk besluit van 16 mei type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019040380 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage 1, 2 en 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017 betreffende de onderwijsbevoegdheden per vestigingsplaats van centra voor volwassenenonderwijs en tot wijziging van het beslui type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019040998 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie verkoper slagerij type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 05/03/2019 numac 2019040474 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019030175 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vergunning en subsidiëring van een organisatie die een digitaal platform met zorgaanbod voor personen met een handicap ter beschikking stelt en beheert type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019040448 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 en artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende bevolkingsonderzoek in het kader van ziektepreventie type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 11/03/2019 numac 2019040462 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het tijdelijk project "Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs" type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 14/03/2019 numac 2019011113 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de politiekunde en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie inspecteur politie type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019011112 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestwegen Hof te Walle, Wallemolenstraat en Doorniksesteenweg op het grondgebied van de stad Kortrijk type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019040584 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 houdende de vastlegging van de lijst van educatieve masteropleidingen type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019040997 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kwaliteits- en procesverantwoordelijke bakkerij

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2019 pub. 04/02/2019 numac 2019200403 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitstel van de termijn voor de exploitatie van gekapte naaldbomen in de bossen die in de jaren 2017 en 2018 onder bosregeling staan, overeenkomstig artikel 85 van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2019 pub. 01/02/2019 numac 2019200402 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2018 houdende verscheidene tijdelijke maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen en van het besluit van de Waalse Regering va

decreet

type decreet prom. 25/01/2019 pub. 12/02/2019 numac 2019040207 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko, ondertekend te Brussel op 18 februari 2014 type decreet prom. 25/01/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019040208 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Verdrag betreffende de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank, evenals het rapport, gedaan te Beijing op 29 juni 2015
^