B.S. Index van de afkondigingen van 3 februari 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/02/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019010576 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de bevoegdheden van de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders betreft inzake de hulp aan de sla type wet prom. 03/02/2019 pub. 02/10/2020 numac 2020043061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de bevoegdheden van de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders betreft inzake de hulp aan de sla type wet prom. 03/02/2019 pub. 05/10/2020 numac 2020043063 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de bevoegdheden van de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders betreft inzake de slachtoffers va type wet prom. 03/02/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019010575 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de bevoegdheden van de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders betreft inzake de slachtoffers va

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019010792 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 14, vijfde lid, van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rustpensioenen van de openbare sector voor de perequatie van de pensioenen vanaf 1 januari 2019 type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019040502 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, h), § 1, II, 1°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskund type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 01/03/2019 numac 2019010401 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Twist", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019011069 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, § 1, A en C, en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019011229 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, § 1, A en C, en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012196 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand. - Bijlagen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019010895 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019010894 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019040492 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, § 1, A en C, en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019010674 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothek type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 12/02/2019 numac 2019010833 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens, houdende de verplichtingen opgelegd aan de busvervoerders type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 12/02/2019 numac 2019010832 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens, houdende de verplichtingen opgelegd aan de HST-vervoerders en de HST-ticketverdelers type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 14/02/2019 numac 2019010896 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 41, § 2, en 134, § 2, van de wet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019010861 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019010818 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019200351 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels volgens dewelke de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de landbouw of onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf een inhouding kunnen doen op het loon van hun werknemers type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 19/02/2019 numac 2019010909 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot goedkeuring van artikel 26bis ingevoegd in de deontologische code van de Nationale Kamer van notarissen goedgekeurd bij koninklijk besluit van 21 september 2005 type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 19/02/2019 numac 2019200106 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tewerkgesteld onder het statuut van medewerkers van de type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 20/02/2019 numac 2019200139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld (1)

erratum

type erratum prom. 03/02/2019 pub. 01/03/2019 numac 2019030190 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand. - Erratum
^