B.S. Index van de afkondigingen van 7 februari 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/02/2019 pub. 19/02/2019 numac 2019010890 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16, eerste lid, 2), van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van type koninklijk besluit prom. 07/02/2019 pub. 19/02/2019 numac 2019010889 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16, eerste lid, 1), van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van type koninklijk besluit prom. 07/02/2019 pub. 22/02/2019 numac 2019010934 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 tot uitvoering van verordening nr. 1178/2011 van de Commissie van 3 november 2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de be type koninklijk besluit prom. 07/02/2019 pub. 22/02/2019 numac 2019200696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende ge type koninklijk besluit prom. 07/02/2019 pub. 25/02/2019 numac 2019040455 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 07/02/2019 pub. 04/03/2019 numac 2019200229 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toepassing van artikel 2bis, laatste lid, van de wet van 12 april 1960 tot oprichting van een Intern compensatiefonds voor de diamantsector voor de jaren 2019, 2020 en 2021

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/02/2019 pub. 25/02/2019 numac 2019040361 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de ministerieel besluit van 28 maart 2018 houdende de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor het opstellen van het federale milieurapport type ministerieel besluit prom. 07/02/2019 pub. 20/02/2019 numac 2019200516 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen type ministerieel besluit prom. 07/02/2019 pub. 20/02/2019 numac 2019200517 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen type ministerieel besluit prom. 07/02/2019 pub. 06/11/2019 numac 2019205110 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/02/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019040305 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brussselse Hoofdstedelijke Regering ter herklassering van het gedeelte van de openbare weg Brussel-Aken gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de gewestelijke hoofdstedelijke openbare weg type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/02/2019 pub. 13/02/2019 numac 2019040299 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juni 2016 houdende bepaling van de met het toezicht en de controle belaste overheden in werkgelegenheidsaangelegenheden en houd type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/02/2019 pub. 17/04/2019 numac 2019011150 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015 tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000002: "Bossen en open gebieden in het zuiden van het Brussels type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/02/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019040304 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot herindeling van de autosnelweg Brussel-Boom-Antwerpen gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/02/2019 pub. 11/03/2019 numac 2019201062 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 november 2017 betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie type besluit van de waalse regering prom. 07/02/2019 pub. 11/03/2019 numac 2019201061 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 tot vaststelling van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en de initiële toe type besluit van de waalse regering prom. 07/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019201212 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2018 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt, het besluit type besluit van de waalse regering prom. 07/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019201318 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 augustus 2008 betreffende het tussenoverlegcomité en de basisoverlegcomités van de Diensten van de Waalse Regering met het oog op de aanpassing ervan aan de organ type besluit van de waalse regering prom. 07/02/2019 pub. 20/02/2019 numac 2019200725 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende verscheidene maatregelen ter uitvoering van het Waals Dierenwelzijnwetboek type besluit van de waalse regering prom. 07/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019201317 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2018 betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst type besluit van de waalse regering prom. 07/02/2019 pub. 11/03/2019 numac 2019201060 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het "Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité"

decreet

type decreet prom. 07/02/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019011293 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet met betrekking tot de aanschaf van schoolboeken, digitale hulpmiddelen, pedagogische instrumenten en literatuurboeken, binnen de schoolinrichtingen type decreet prom. 07/02/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019040713 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het onthaal, de scholarisatie en de begeleiding van leerlingen die de taal niet beheersen in het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 07/02/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019040574 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen betreffende het hoger onderwijs type decreet prom. 07/02/2019 pub. 05/03/2019 numac 2019040573 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van de initiële opleiding van de leerkrachten

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 07/02/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019040588 bron ministerie van de franse gemeenschap 7 FEBRUARI 2019. - Bijzonder decreet tot oprichting van de overheidsinstelling belast met het ambt van inrichtende macht voor het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, TITEL

erratum

type erratum prom. 07/02/2019 pub. 21/02/2019 numac 2019040354 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan. - Erratum type erratum prom. 07/02/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041047 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het onthaal, de scholarisatie en de begeleiding van leerlingen die de taal niet beheersen in het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap. - Erratum type erratum prom. 07/02/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019030168 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan. - Erratum

arrest

type arrest prom. 07/02/2019 pub. 27/02/2019 numac 2019040445 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het directiecomité tot oprichting van buitendiensten bij de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 07/02/2019 pub. 13/02/2019 numac 2019040301 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019/90 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de benoeming van de Commissaris van het College binnen de l'Office francophone de la Formation en altérnance

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/02/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019201695 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de examengedeelten waarvoor een vrijstelling van het eindexamen C mogelijk is type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019201297 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 oktober 2005 houdende aanwijzing van de leden van de reaffectatiecommissie voor het gesubsidieerd officieel en het gesubsidieerd vrij basisonderwijs alsmede van de leden van de r type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019201296 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 29 maart 2018 tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/02/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019201878 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van de hoofdvakken over theoretische vakkennis

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 07/02/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010872 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van de mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd "Gezins- en Persoonsbeleid" type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 07/02/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010871 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van de mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd "Operaties" van de bicommuna type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 07/02/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010870 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van de mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd "Beleid Instellingen" van de type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 07/02/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010893 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van de mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd "Algemene Diensten" van de b
^