B.S. Index van de afkondigingen van 13 februari 2019

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/02/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019010944 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de aanwijzing van de beambten of personen belast met het geven van technische uitleg in het kader van het openbaar onderzoek over het ontwerp van richtplan van aanleg "Weststation" type ministerieel besluit prom. 13/02/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019040423 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor kruidengeneesmiddelen voor menselijk gebruik type ministerieel besluit prom. 13/02/2019 pub. 04/03/2019 numac 2019040501 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot specificatie van competenties en vaststelling van een beoordelingssysteem, vermeld in artikel 2, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educati type ministerieel besluit prom. 13/02/2019 pub. 21/03/2019 numac 2019040788 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 2014 houdende vaststelling van de lijst van de opleidingen die in aanmerking komen voor de professionelen in de audiovisuele sector

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019011189 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de toekenning van subsidies voor de vormings- en vervolmakingsdiensten bedoeld in artikel 145 van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetbo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2019 pub. 21/03/2019 numac 2019040716 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 juli 1998 betreffende de organisatie van de leergangen alsook de toelating en de regelmatige aanwezigheid van de leerlinge type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2019 pub. 14/03/2019 numac 2019040634 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende delegatie aan het Agentschap Europees Sociaal Fonds en aan de certificeringsautoriteit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019040849 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coö

erkenning

type erkenning prom. 13/02/2019 pub. 20/02/2019 numac 2019040352 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^