B.S. Index van de afkondigingen van 15 februari 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/02/2019 pub. 11/03/2019 numac 2019011062 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren type wet prom. 15/02/2019 pub. 01/03/2019 numac 2019040461 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/02/2019 pub. 29/01/2021 numac 2021020236 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, &****; 3, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lij type koninklijk besluit prom. 15/02/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019200480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kw type koninklijk besluit prom. 15/02/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019040527 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende de opdrachthouders bij het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis type koninklijk besluit prom. 15/02/2019 pub. 04/03/2019 numac 2019200919 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 9 december 1965 tot vaststelling van het bedrag en van de voorwaarden betreffende de toekenning van een aanvullende uitkering aan sommige in Frankrijk tewerkgestelde grens- of seizoenarbeider type koninklijk besluit prom. 15/02/2019 pub. 01/03/2019 numac 2019010039 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, &****; 3, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lij type koninklijk besluit prom. 15/02/2019 pub. 22/02/2019 numac 2019040428 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 15/02/2019 pub. 22/02/2019 numac 2019040427 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/02/2019 pub. 20/02/2019 numac 2019200810 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2017 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 15/02/2019 pub. 09/04/2019 numac 2019011609 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de bepaling van het aantal erkende voltijdse equivalenten van de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds voor 2019

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019011241 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019011325 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende de studiebekrachtiging en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwij type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2019 pub. 25/04/2019 numac 2019011727 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende het omstandigheidsverlof, het verlof wegens overmacht, het onbezoldigd ouderschapsverlof en het geboorteverlof in geval van ove type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2019 pub. 18/04/2019 numac 2019011730 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 662/6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft het voorschot in de tw type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2019 pub. 18/04/2019 numac 2019011726 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de geldigheidsduur van de dienstencheque type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019011445 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de nuttige ervaring, de prestatieregeling, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011560 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011520 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van initiatieven die voorzien in een herstelgericht en constructief hulp- en dienstverleningsaanbod voor verdachten, in verdenking gestelde personen, beklaagden, veroordeelden of geïnterneerden, e type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011449 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, betreffende het ziekenhuisnoodplan type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030264 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1988 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 27 januari 1988 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de toelagen e type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011494 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het extern verzelfstandigd agentschap De Vlaamse Waterweg nv, naamloze vennootschap van publiek recht

decreet

type decreet prom. 15/02/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019011711 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht type decreet prom. 15/02/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019030252 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de woonzorg
^