B.S. Index van de afkondigingen van 17 februari 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/02/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019040547 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende de verhoging van de grensbedragen van toepassing voor de bepaling van de solidariteitsafhouding inzake pensioenen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/02/2019 pub. 21/02/2019 numac 2019040249 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de type koninklijk besluit prom. 17/02/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012216 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoemingen en bevordering in de Orde van Leopold II type koninklijk besluit prom. 17/02/2019 pub. 20/03/2019 numac 2019040602 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 2018 houdende benoeming van de magistraten-voorzitters, leden-magistraten en plaatsvervangende leden-magistraten en een gewone en een plaatsvervangend secretaris in de raden van bero type koninklijk besluit prom. 17/02/2019 pub. 20/03/2019 numac 2019040603 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit wijziging het koninklijk besluit van 21 maart 2018 houdende benoeming van de magistraten-assessoren en de magistraten- plaatsvervangende assessoren in de provinciale raden van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. 17/02/2019 pub. 13/03/2019 numac 2018031469 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het programma 2018-2022 van het federale reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 17/02/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019011084 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van diverse wetten en tot aanpassing van diverse koninklijke besluiten met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met d type koninklijk besluit prom. 17/02/2019 pub. 04/03/2019 numac 2019040524 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de gewestelijke stemopnemingbureaus type koninklijk besluit prom. 17/02/2019 pub. 04/03/2019 numac 2019040514 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2019 bestemd tot het dekken va type koninklijk besluit prom. 17/02/2019 pub. 01/03/2019 numac 2019010977 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de informatiebrochure bedoeld in artikel 135/1, § 3, vijfde lid, van het Burgerlijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 17/02/2019 pub. 27/02/2019 numac 2019200649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustri type koninklijk besluit prom. 17/02/2019 pub. 27/02/2019 numac 2019040511 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2019 en bestemd tot het dekken van gerechts type koninklijk besluit prom. 17/02/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019042729 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van diverse wetten en tot aanpassing van diverse koninklijke besluiten met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met d
^