B.S. Index van de afkondigingen van 18 februari 2019

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/02/2019 pub. 21/02/2019 numac 2019010949 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel XI.69 van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 18/02/2019 pub. 22/02/2019 numac 2019200680 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende wijziging en opheffing van verschillende ministeriële besluiten in het kader van de integratie van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden in de Rijksdienst voor sociale zekerheid en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeit type ministerieel besluit prom. 18/02/2019 pub. 27/02/2019 numac 2019040480 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 30 januari 2019 tot vaststelling van de nadere regels voor de opmaak van de akte van adoptie en voor de afgifte van het bewijs ervan zoals bedoeld in artikel 367-2, vijfde lid van het Burg type ministerieel besluit prom. 18/02/2019 pub. 06/11/2019 numac 2019205111 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 14 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019

arrest

type arrest prom. 18/02/2019 pub. 27/02/2019 numac 2019040441 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Besluit van het Algemeen Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2019 van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
^