B.S. Index van de afkondigingen van 22 februari 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 06/03/2019 numac 2019040201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019200589 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor risicogroepen type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019200580 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019200581 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de inspanningen ten voordele type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019200587 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de elektronische ecocheques type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 11/03/2019 numac 2019010866 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de wijziging van het reglement van de gr type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 12/03/2019 numac 2019040203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 12/03/2019 numac 2019040624 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende benoeming van de Gouverneur van de Nationale Bank van België tot Gouverneur van het Internationaal Monetair Fonds type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 12/03/2019 numac 2019040625 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend gouverneur van het Internationaal Monetair Fonds type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 12/03/2019 numac 2019200578 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 12/03/2019 numac 2019200679 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende het bedrag en de inning type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019011079 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging het koninklijk besluit van 7 maart 1991 tot uitvoering van artikel 2, §§ 2 en 3, artikel 14, § 3, en artikel 19, derde en vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbo type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019200697 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de witwasserijen, de zelfwasserijen, de strijkondernemingen, en voor de type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019200585 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 ter invoering van een type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019200996 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019200660 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019200990 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van de Commissie van technici voorzien bij artikel 174 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019200808 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van een perceel van de Staat naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 01/03/2019 numac 2019040392 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de samenstelling en de werking van het beheerscomité van de DABS type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 05/03/2019 numac 2019011011 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de toekenning en de intrekking van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings, aan sommige ambtenaren bedoeld in artikel XV.2 van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 05/03/2019 numac 2019200653 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1970 tot oprichting van Provinciale Comités voor de bevordering van de arbeid type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 05/03/2019 numac 2019040568 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019200586 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de verhoging van het bedrag van de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019200698 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die klederen of stofferingsvoorwerpen verven, chemisch type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 06/03/2019 numac 2019200583 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 06/03/2019 numac 2019200588 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, tot vervanging type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 06/03/2019 numac 2019200701 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2019, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 bet type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 06/03/2019 numac 2019200702 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2019, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werkne type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 06/03/2019 numac 2019200703 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2019, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019200582 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de financiële tussenkomst in de opleidingskost voor de basisopleiding in type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019010998 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de statutenwijziging van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019200579 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de syndicale premie 2018

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/02/2019 pub. 27/02/2019 numac 2019030177 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot verlenging van de periode waarin gedurende de winter 2018-2019 de toevoer van elektriciteit en aardgas niet mag worden afgesloten type ministerieel besluit prom. 22/02/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019011099 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Watermaal-Bosvoorde type ministerieel besluit prom. 22/02/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019011100 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 25 april 2018 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Ukkel type ministerieel besluit prom. 22/02/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019011098 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 19 juni 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Anderlecht type ministerieel besluit prom. 22/02/2019 pub. 06/03/2019 numac 2019011071 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot eervol ontslag en benoeming van een lid van de Commissie van Toezicht op de reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019030460 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator automatisch diamantbewerken type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019030461 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie verzekeringsconsulent type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019030462 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie markeerder type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019030463 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kuiper type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019030464 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie installateur nutsvoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019030466 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie procesoperator textielverzorging type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019030465 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie juweelontwerper/goudsmid type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019030467 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie dierverzorger type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019030469 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie havenarbeider algemeen werk type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019030459 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie hoofdonderofficier bij defensie type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019030457 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie lager onderofficier bij defensie type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019011245 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van een subsidie aan pools gezinsopvang type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019011328 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van een subsidie voor een vernieuwend project werknemersstatuut van de kinderbegeleider gezinsopvang type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019030359 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 tot vastlegging van de lijst van de bacheloropleidingen waarvoor deelname aan een niet-bindende toelatingsproef een voorwaarde v type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 25/04/2019 numac 2019011775 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het landinrichtingsplan IJsevallei type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 25/04/2019 numac 2019011900 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013, voor wat betreft de openingsdagen, de verhoging van de onkostenvergoeding voor kinderbegeleider gezinsopvang, het inkomenstarief en het realiseren van het groeipad type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019030455 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie soldaat/matroos bij defensie type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019030456 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie lager officier bij defensie type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019030458 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie keuronderofficier bij defensie type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019030468 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie assistent dierverzorger

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019200590 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor vorming
^