B.S. Index van de afkondigingen van 1 maart 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/03/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040635 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van het jaar 2017 en van de uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren type wet prom. 01/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019201157 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Beslissing van de Raad van Bestuur van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle, genomen op grond van artikel 14ter § 1 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de ioniserende stralin type wet prom. 01/03/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019011442 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, ter precisering van de voor de politiezone type wet prom. 01/03/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019040760 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde ten behoeve van de vrijwilligers bij de korpsen van de openbare brandweer en bij de civiele bescherming het fiscaal vrijgesteld bedrag te verhogen type wet prom. 01/03/2019 pub. 10/09/2020 numac 2020015447 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van andere wettelijke bepalingen inzake vrijwilligerswerk. - Duitse vertaling type wet prom. 01/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019201795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van andere wettelijke bepalingen inzake vrijwilligerswerk type wet prom. 01/03/2019 pub. 22/10/2019 numac 2019014910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, ter precisering van de voor de politiezone type wet prom. 01/03/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019011060 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de Financiewet van 21 december 2018 voor het begrotingsjaar 2019 type wet prom. 01/03/2019 pub. 19/05/2020 numac 2020041259 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde ten behoeve van de vrijwilligers bij de korpsen van de openbare brandweer en bij de civiele bescherming het fiscaal vrijgesteld bedrag te verhogen. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019200821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de wijziging en de coördinatie van de st type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019200820 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het "Fonds type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019200819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszeker type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019200173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, betreffende de bevordering van de tewerkstelling en vorming van r type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019200676 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijv type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019010341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, tot vervang type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019040698 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 7 juli 1999 betreffende de nadere regels voor de overheveling van leden van het personeel van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking naar de naamloze vennootschap van publiek r type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019200657 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende het bedrag en de inning type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019200167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot vaststelling van de bijdragen te storten door de werkgevers i type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019200818 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de financiering van de tweede pensioenpijler type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019040711 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het gebruik van het logo "Nutri-Score" type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019010706 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 14/10/2019 numac 2019013795 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer". - Deel 3 type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012120 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 tot vaststelling van sommige regels betreffende de onderzoeken naar ongevallen en incidenten bij de spoorwegen en het koninklijk besluit van 16 januari 2007 betreffende de vei type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019200916 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019200915 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019200169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot vervanging van artikel 11 van de collectieve arbeidsovereenkom type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019200168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2018, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, betreffende de bijdrage en de wijze van inning ter bevordering van type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019200678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de syndicale premie 2018 type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019200172 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan h type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019200656 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019200510 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende diverse bepalingen van het sectorakkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019200817 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de sociale huisvesting type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019201235 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2019, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, &se type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019200768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 november 2017 tot benoeming van de buitengewone leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019040663 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040731 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van het Comité REACH voor de Federale Staat type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019200827 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 30sexies van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten inzake het pleegouderverlof type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019200828 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de verdeling van de bijkomende weken adoptieverlof, bedoeld in artikel 30ter, § 1, tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, tussen de twee adoptieouders type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2018206446 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit ter uitvoering van de artikelen 4 en 40 van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers en tot wijziging van het opschrift type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019040730 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019200911 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke **** bevinden type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 20/03/2019 numac 2019010342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de lonen en de arbeidsvoorwa type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 20/03/2019 numac 2019200879 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werkli type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 20/03/2019 numac 2019200675 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het "F type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019200164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de tewerkstelling en de vorming van de type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019200171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de we type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019200677 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de werkgeversb type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019200165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de vastlegging, voor 2018, van de moda type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 20/03/2019 numac 2019200170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 20/03/2019 numac 2019200822 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/03/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019011179 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaar type ministerieel besluit prom. 01/03/2019 pub. 05/03/2019 numac 2019011110 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019011418 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 en 5 en de bijlage van het koninklijk besluit van 24 maart 1997 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg va type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019040767 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regels voor de erkenning en subsidiëring van een partnerorganisatie als Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011374 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van diverse bepalingen van het decreet van 8 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en artikel 38 van het decreet van 2 type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019011123 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2016 houdende de toekenning en de erkenning van bijkomende en vrijgekomen woongelegenheden met een bijkomende erkenning type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019040825 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2019 pub. 18/04/2019 numac 2019011712 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verdeling van de overgedragen provinciale investeringsmiddelen voor het begrotingsjaar 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019030260 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vergunningsvoorwaarden en de subsidieregeling van gebruikersverenigingen met informatieloket voor personen met een handicap en van gebruikersverenigingen met informatieloket voor collectieve overlegorganen type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2019 pub. 18/04/2019 numac 2019011716 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende invoeging van een hoofdstuk over adviesverlening over nieuwe diensten van de VRT in het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 betreffende de procedure voor de Vlaamse Regulator voor de Media

decreet

type decreet prom. 01/03/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019011142 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van het Eengemaakt Octrooigerecht, ondertekend te Brussel op 29 juni 2016 type decreet prom. 01/03/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019011143 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 juni 2018 tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de culturele bescherming van het boek type decreet prom. 01/03/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019011144 bron vlaamse overheid Decreet houdende goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw tot afwijking van de eindtermen, wat de derde graad technis type decreet prom. 01/03/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019011157 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het reglement van 8 oktober 2018 tot bepaling van de bestuursbeginselen die van toepassing zijn bij de besluitvorming door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie inzake het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 01/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019040756 bron vlaamse overheid Decreet tot ontbinding van het Fonds Jongerenwelzijn en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integra type decreet prom. 01/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019040781 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de regelgeving betreffende het toezicht op en bepaalde organisatorische aspecten van het hoger onderwijs type decreet prom. 01/03/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019011326 bron vlaamse overheid Decreet houdende een circusbeleid type decreet prom. 01/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019040678 bron vlaamse overheid Decreet houdende de realisatie van kunstopdrachten voor gebouwen van openbare diensten en daarmee gelijkgestelde diensten en van door de overheid gesubsidieerde inrichtingen, verenigingen en instellingen die tot de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewes type decreet prom. 01/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019030259 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 juli 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations e

omzendbrief

type omzendbrief prom. 01/03/2019 pub. 11/03/2019 numac 2019011050 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 672. - De vaststelling van de brugdagen voor 2019 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken

document

type document prom. 01/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019040729 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing tot goedkeuring van de Raad van Bestuur houdende vastlegging van het personeelsplan 2019 van de Haven van Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019011132 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2016 houdende de planning van bedden met een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis

decreet

type decreet prom. 01/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019040739 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/03/2019 pub. 23/08/2019 numac 2019014075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot overdracht van het lange type van de technische categorie van de Haute Ecole de Vinci naar de Haute Ecole "Groupe ICHEC-ISC Saint-Louis - IFCSC" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030281 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 mei 2014 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor inclusief hoger onderwijs, opgericht bij artikel 23 van h type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/03/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019030276 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2016 houdende aanwijzing van de leden van het Comité Vrouwen en Wetenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/03/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019030277 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 januari 2018 tot benoeming van de leden en van de voorzitter van de Adviescommissie voor de huiswerkinstituten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/03/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019030278 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 maart 2016 tot aanstelling van de leden van de Oriëntatieraad van de Academie voor onderzoek en hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011452 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 25 oktober 2018 betreffende het Overheidsbedrijf voor de Digitale Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019030280 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juli 2017 houdende benoeming van de leden van de commissie bedoeld in artikel 5bis van het koninklijk besluit van 15 april 1958 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/03/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019030279 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de vakken en onderwijsvormen voor de door een getuigschrift bekrachtigde externe proeven betreffende de toekenning van het getuigschrift van hoger secundair onderwijs voor het schooljaar 2

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 01/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040620 bron vlaamse overheid Bijzonder decreet tot wijziging van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen, wat betreft het toezicht
^