B.S. Index van de afkondigingen van 10 maart 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/03/2019 pub. 13/11/2020 numac 2020015856 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot tenuitvoerlegging van het Verdrag van 's-Gravenhage van 13 januari 2000 inzake de internationale bescherming van volwassenen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 10/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019011403 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg betreffende het beheer en de definitieve berging van het radioactief afval van het Groothertogdom Luxemburg op het grondgebied van het Koninkrijk Bel type wet prom. 10/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011372 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot tenuitvoerlegging van het Verdrag van 's-Gravenhage van 13 januari 2000 inzake de internationale bescherming van volwassenen. - Addendum type wet prom. 10/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040797 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot tenuitvoerlegging van het Verdrag van `s-Gravenhage van 13 januari 2000 inzake de internationale bescherming van volwassenen type wet prom. 10/03/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019011076 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 25 juni 2018 tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de culturele bescherming van het boek

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/03/2019 pub. 21/11/2019 numac 2019015297 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/03/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019011426 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 10/03/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019040703 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit van 10 maart 2019 tot opheffing van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 tot uitvoering van artikel 13 van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische technische coöperatie" in de vorm van een vennootschap van p type koninklijk besluit prom. 10/03/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019011198 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek type koninklijk besluit prom. 10/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019201059 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende ge type koninklijk besluit prom. 10/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019201042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van gemachtigden, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende type koninklijk besluit prom. 10/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019040779 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings type koninklijk besluit prom. 10/03/2019 pub. 14/03/2019 numac 2019011109 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot de databank voor de akten van de burgerlijke stand type koninklijk besluit prom. 10/03/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019011126 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van bepaalde artikelen van het koninklijk besluit van 30 maart 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomen
^