B.S. Index van de afkondigingen van 23 maart 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen type wet prom. 23/03/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019041009 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot wijziging van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, teneinde die in te stellen vanaf de leeftijd van vijf jaar type wet prom. 23/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011564 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal type wet prom. 23/03/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011850 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten en tot invoeging van een artikel 648 in het Wetboek van strafvordering type wet prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel type wet prom. 23/03/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013300 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met volgende Internationale akten inzake intellectuele eigendom: 1° Het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten van 2 december 1961, zoals herzien te Genève op 10 november 1972, 23 oktober 1978 en 19 maart 1991 type wet prom. 23/03/2019 pub. 10/07/2020 numac 2020041957 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, teneinde te bepalen dat op zon- en/of feestdagen huwelijken mogen worden voltrokken. - Duitse vertaling type wet prom. 23/03/2019 pub. 19/10/2020 numac 2020015694 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een betere werking van de rechterlijke orde en van de Hoge Raad voor de Justitie. - Duitse vertaling type wet prom. 23/03/2019 pub. 12/07/2021 numac 2021042467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 18 maart 2016 tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van een deel van type wet prom. 23/03/2019 pub. 11/05/2021 numac 2019041776 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol bij de Conventie over gedwongen arbeid van 1930, aangenomen te Genève op 11 juni 2014 door de algemene conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie tijdens haar 103de zitting (2)(3) type wet prom. 23/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011399 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, teneinde te bepalen dat op zon- en/of feestdagen huwelijken mogen worden voltrokken type wet prom. 23/03/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019011782 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 18 maart 2016 tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van een deel van type wet prom. 23/03/2019 pub. 28/01/2021 numac 2021040001 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019201136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2018 aan het type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 25/04/2019 numac 2019040860 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2015 houdende de benoeming van de leden en van de voorzitter van de Planningscommissie-medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019201138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de syndicale premie 2018 type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019201442 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012 tot invoe type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019201241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het garageper type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019040919 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer". - Deel 1 type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019030396 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw IDA ter ondersteuning van de verlenging van een pilootproject "liaison functie alcohol, en detectie en kortinterventie bij personen met een alcoholprobleem in urgentiediensten" type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019030376 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw ICare ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019030377 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW CAD Limburg ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019030378 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW Fédito Wallonne ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012415 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 06/03/2020 numac 2020020271 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 21, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019011437 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwetmet het langdurig verlof voor verminderde prestaties weg type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019201640 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van een schijf van het forfaitaire bedrag besteed aan de preventieprojecten of academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek voor de jaren 2019, 2020 en 2021 type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011470 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake het statuut en de evaluatie van het gerechtspersoneel type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011208 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot voorlopige erkenning van het " Laboratorium AZ Groeninge " als laboratorium voor speekselanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019201591 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019201590 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de versterking van het adoptieverlof en de invoering van het pleegouderverlof betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verz type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019011497 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2013 houdende benoeming van de leden van het Doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019201585 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot hernieuwing van de mandaten van de Wetenschappelijke Raad, ingesteld bij het Federaal agentschap voor beroepsrisico's type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019011476 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 1994 tot vaststelling van de regels van toepassing op het aanhouden op rekening van gedematerialiseerde effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019030200 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 28 van het koninklijk besluit van 27 november 2015 tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bi type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011210 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot voorlopige erkenning van het "Laboratoire Toxicologie Médico-légale - CHUL " als laboratorium voor speekselanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011209 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot voorlopige erkenning van het "Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - NICC" als laboratorium voor speekselanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011518 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011541 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 21, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2016204192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het sectoraal systeem maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019201120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011531 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de m type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011582 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat de actieve verband type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2017201091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het gebruik van de loonmarge vastgesteld door de wet van 28 april 20 type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2017202444 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de aansluiting van de bedrijven v type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 09/04/2019 numac 2019201154 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de vorming, de innovatie en de techn type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 09/04/2019 numac 2019201119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de wijziging en de coördinatie van type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011532 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 september 2013 ter vaststelling van een specifieke tegemoetkoming in de kostprijs van contraceptiva voor vrouwen, jonger dan 21 jaar

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. 23/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030329 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een betere werking van de rechterlijke orde en van de Hoge Raad voor de Justitie

wetboek van vennootschappen

type wetboek van vennootschappen prom. 23/03/2019 pub. 05/03/2021 numac 2021020438 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van vennootschappen en verenigingen. - Officieuze coördinatie in het Duits van boek 6 type wetboek van vennootschappen prom. 23/03/2019 pub. 21/12/2020 numac 2020043708 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van vennootschappen en verenigingen type wetboek van vennootschappen prom. 23/03/2019 pub. 19/06/2020 numac 2020021215 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van vennootschappen en verenigingen. - Officieuze coördinatie in het Duits van boek 3 type wetboek van vennootschappen prom. 23/03/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014593 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van vennootschappen en verenigingen. - Duitse vertaling van de boeken 9, 10 en 11 type wetboek van vennootschappen prom. 23/03/2019 pub. 10/09/2019 numac 2019014039 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van vennootschappen en verenigingen type wetboek van vennootschappen prom. 23/03/2019 pub. 19/10/2021 numac 2021033228 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van vennootschappen en verenigingen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de boeken 7 en 8
^