B.S. Index van de afkondigingen van 28 maart 2019

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/03/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019011492 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende wijziging van de ministeriële besluiten van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situati type ministerieel besluit prom. 28/03/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019012465 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie type ministerieel besluit prom. 28/03/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019203215 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 september 2015 tot vaststelling van de sporten en leeftijdscategorieën voor de toekenning van de status van sporter van een C-kader, B-kader of A-kader in de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 28/03/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011708 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2019 type ministerieel besluit prom. 28/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019040851 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de selectiecommissies van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 28/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019040852 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de evaluatie commissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 28/03/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019015757 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake energie, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via type ministerieel besluit prom. 28/03/2019 pub. 07/11/2019 numac 2019205119 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019040922 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoerende maatregelen betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019040819 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 september 2015 houdende toekenning van opdrachten aan een Hoge ambtenaar zoals bedoeld in artikel 48, derde lid, van de bijzond type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011573 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van verschillende reglementaire bepalingen om na de brexit voor onderdanen van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland de toegang te regelen tot bezoldigde arbeid of to type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019040838 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen voor de bezetting van plaatsen in de kinderopvang

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019202101 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de goedkeuring van de opleidingsprofielen opgesteld door de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" in 2018 type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019202159 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 tot vaststelling van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en de initiële toe type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019202100 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 tot vaststelling van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en de initiële toe type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019202198 bron waalse overheidsdienst Besluit van Waalse Regering betreffende de globale subsidie bestemd om de administratiekosten van de privé-kinderbijslagfondsen te dekken type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019030407 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Coteau de Warré" te Durbuy type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019202351 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 december 1994 houdende reglement van het contractueel personeel van de beroepsopleiding van de "Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019202419 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 8 januari 2009 betreffende de gewestelijke bemiddelingsdienst van de Waalse Energiecommissie. type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019202418 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de leveringsvergunning van flexibiliteitsdiensten op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019202610 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de nominatieve overplaatsing van de personeelsleden van de Cel Ruimtelijke Ontwikkeling binnen de Waalse Overheidsdienst, Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019202616 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het canvas van het jaarlijks verslag over de samenwerkingsverbanden ter uitvoering van artikel L1122-11, lid 7, van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019013284 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van de kinderbijslagfondsen type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019202615 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het canvas voor het jaarlijks verslag over de samenwerkingsverbanden ter uitvoering van artikel 26bis, § 6, van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 27/01/2020 numac 2020010245 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2014 tot toekenning van toelagen aan de ondernemingen en aan de representatieve instellingen van ondernemingen ter verbetering van de energetische efficië type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019030402 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitbreiding van de omtrek en tot wijziging van de voorwaarden voor het beheer van het erkende natuurreservaat "Marais de la Cussignière" te Musson type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019030399 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Marais de Genneville » te Geldenaken type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019201740 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2019 betreffende de subsidies ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden bij sommige ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 09/04/2019 numac 2019201646 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 oktober 2009 tot uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 tot wijziging van hoofdstuk II van titel III van boek II van deel I van het Wetboek van de plaatselijke type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201882 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Beloeil type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019201881 bron waalse overheidsdienst 28 MAART 2019 - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 februari 2014 tot aanwijzing of erkenning van de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter, de bijzitters en de griffier van de Kamer van beroep v type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019201894 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 februari 2014 tot aanwijzing of erkenning van de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter, de bijzitters en de griffier van de Kamer van beroep van "Wallonie-Bru type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019030401 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en van de beheers- voorwaarden van het domaniale Natuurreservaat "La Vallée de l'Emmels" te Born, Medell en Meyerode type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019030403 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Marais de Grendel" te Attert type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019030404 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Les Grands Viviers" te Beaumont type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019030405 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Goutelle » te Bièvre type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019030400 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Le Marais de Buvrinnes" te Buvrinnes type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019030408 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Les Truchettes" te Durbuy type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019030409 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Wilbrote » te Durbuy type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019030406 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitbreiding van de omtrek en tot wijziging van de voorwaarden voor het beheer van het erkende Natuurreservaat "Holzwarche" te Büllingen

decreet

type decreet prom. 28/03/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019042103 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de steun- en begeleidingscellen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs en het statuut van steun- en begeleidingsadviseurs type decreet prom. 28/03/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019041684 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot kinderopvang in Brussel type decreet prom. 28/03/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019041707 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet ter verbetering van de overzending van de rekeningen van de administratieve diensten met autonome boekhouding type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur type decreet prom. 28/03/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019013459 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen inzake taalbadonderwijs, examencommissies die het getuigschrift van grondige kennis van de taal van het taalbadonderwijs, het getuigschrift van kennis van de onderwijstaal uitreiken en de taalcommissies

erratum

type erratum prom. 28/03/2019 pub. 30/01/2020 numac 2020200446 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Regelgevend deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wat betreft de toelage werkingsforfait van de erkende centra voor Teleonthaal. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 28/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011413 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met: bepaalde wijzigingen bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen, opgemaakt te Londen op 2 november 1973 , aangenomen op basis van artikel 16 van dit Verdrag type beschikking prom. 28/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011412 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de bepalingen betreffende het beheer van de verbintenissen die worden gewaarborgd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 28/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011415 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de maatregel voor inschakeling op de arbeidsmarkt in het kader van artikel 60, § 7, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type beschikking prom. 28/03/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019011411 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Aanvullend Protocol van Nagoya-Kuala Lumpur inzake aansprakelijkheid en schadeloosstelling bij het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid, gedaan te Nagoya op 15 oktober 2010

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 28/03/2019 pub. 02/07/2019 numac 2019013191 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019/170 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de terugbetaling van het jaarabonnement bij een Brusselse maatschappij voor fietsdelen voor de personeelsleden van het Institut bruxellois francophone pour la Formation profe

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/03/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019202020 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 december 2016 tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/03/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019202021 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Adviescommissie voor de ziekenhuizen type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/03/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019202019 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van een rekenplichtige voor de diensten van het hoofdbestuur van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/03/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019202018 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 29 maart 2018 tot aanwijzing van de leden van het Comité voor onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 28/03/2019 pub. 03/06/2019 numac 2019012721 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2012 tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels erv
^