B.S. Index van de afkondigingen van 4 april 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019201743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering type wet prom. 04/04/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019011404 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen type wet prom. 04/04/2019 pub. 18/04/2019 numac 2019040839 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen waarbij voor bepaalde persoonsverzekeringen een recht om vergeten te worden wordt ingevoerd type wet prom. 04/04/2019 pub. 10/12/2019 numac 2019015588 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012162 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2015 houdende benoeming van de magistraten-voorzitters, leden-magistraten en plaatsvervangende leden-magistraten in de raden van beroep van de Orde der geneesheren en van de magistra type koninklijk besluit prom. 04/04/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019201792 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het financieringsbedrag voor het jaar 2018 van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 04/04/2019 pub. 17/04/2019 numac 2019201461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 jan type koninklijk besluit prom. 04/04/2019 pub. 18/04/2019 numac 2019011851 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46ter, van het KB/WIB 92, met betrekking tot het vaststellen van het maximumbedrag van de vrijstelling inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut type koninklijk besluit prom. 04/04/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019201515 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1976 betreffende de duur en de voorwaarden van gebruikmaking van het verlof, verleend bij de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politie type koninklijk besluit prom. 04/04/2019 pub. 24/08/2020 numac 2020042740 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46ter, van het KB/WIB 92, met betrekking tot het vaststellen van het maximumbedrag van de vrijstelling inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 04/04/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019011845 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden type koninklijk besluit prom. 04/04/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011348 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011968 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot afwijking van het ministerieel besluit van 13 maart 2019 houdende een tijdelijk verbod op het verkeer in bossen om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te beperken type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 12/06/2019 numac 2019012892 bron vlaamse overheid Sport Vlaanderen. - Ministerieel besluit tot aanpassing van de termijn waarbinnen de overeenkomst van lidmaatschap tussen de niet-professionele sportbeoefenaar en de sportvereniging kan worden beëindigd voor wat Vlaamse Boksliga vzw betreft type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 19/11/2019 numac 2019205309 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019040871 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Opvolgingsbureau van de tarifering type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019011707 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van de ambtenaren die zowel algemene als individuele technische maatregelen kunnen bepalen wanneer er zich een noodsituatie voordoet die het nemen van maatregelen kan vereisen om de integriteit van de betrokk type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202955 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering inzake circulaire economie van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202952 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake innovatie, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun v type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202950 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake ondernemingsoverdracht, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekennin type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019202430 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende maatregelen voor de uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen met betrekking tot de voorwaarden waaraan dit materiaal moet vold type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202956 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake de digitale omslag van bedrijven, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3, 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de t type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202949 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake groei en ontwikkeling van de onderneming, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 hou type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202948 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake oprichting van ondernemingen, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toe type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202954 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake internationalisering van de ondernemingen, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 ho type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019202951 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake ondernemingsoverdracht, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekennin

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/04/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019011867 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 april 2019 tot uitvoering van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/04/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012290 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de **** **** Regering betreffende de **** voor projecten van economische groei en circulaire economie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/04/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012649 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de samenstelling en werking van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011691 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verplichting van het inwinnen van het advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor bepaalde ingedeelde inrichtingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012353 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 31 maart 2017 tot aanstelling van de gemachtigd ambtenaar belast met de behandeling van de beroepen ingediend tegen de beslissingen van de leidend ambtenaar van de Cel Lee type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/04/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011644 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse hoofdstedelijke Regering van 21 november 2006 tot goedkeuring van de Titels I tot VIII van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, van toepassing op he type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011832 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van de proefdieren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011742 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011650 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van het formulier bij te voegen aan de aanvragen voor stedenbouwkundige en/of milieuattesten en -vergunningen en de aanvragen voor verkavelingsvergunningen met de informatie die nodig is opdat type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011741 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 26 januari 2012 betreffende de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen ingesteld bij de Ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg, en ho type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011693 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van betreffende gastanks en -flessen voor blusgassen, verbonden met een automatisch blussysteem, en tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019202349 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016 tot benoeming van de leden van het Comité "Welzijn en Gezondheid" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des fam type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019202421 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016 tot benoeming van de leden van het Comité "Gezinnen" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019202429 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 06/07/2020 numac 2020202884 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de oprichting van een wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut op het openbaar domein in het kader van de invoering van de tram te Luik type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019202459 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de Waalse overheidsdiensten om de geldelijke gevolgen van sommige bevorderingen toe te kennen aan de contractuele personeelsleden en de regeling inzake de bevordering door ove type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019202622 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2007 betreffende de overbrenging van afvalstoffen type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019202507 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt, het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de el type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019202618 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest g type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019202619 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied nr. 2018/04 - type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019203007 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premieregeling voor de uitvoering van een audit, van de rapporten over de opvolging van de werken ervan en van de investeringen tot bevordering van energiebesparing en van de renovatie van een woning type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202550 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 betreffende de landinrichting van de landeigendommen type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019030530 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 28 februari 2019 betreffende de controle op de wetgevingen en reglementeringen m.b.t. de omscholing en de bijscholing alsook de invoering van administratieve geldboetes die van toepassing z type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019030529 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 28 februari 2019 betreffende de controle van de wetgevingen en reglementeringen inzake het economisch beleid, het tewerkstellingsbeleid en het wetenschappelijk onderzoek alsook de invoering type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019202871 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de audit van een woning type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202775 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende aanwijzing van een bestuurder ter vertegenwoordiging van het Waalse Gewest in de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie

decreet

type decreet prom. 04/04/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019202613 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de multilaterale Overeenkomst ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving en met de verklarende Nota, gedaan te Parijs op 24 november 201 type decreet prom. 04/04/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019202617 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord, met uitwisseling van brieven, tussen het Koninkrijk België en de Internationale Organisatie voor Criminele Politie - INTERPOL , gedaan te Lyon op 14 oktober 2014 en te Brussel op 24 oktober 2014 (1) type decreet prom. 04/04/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019203621 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de administratieve geldboetes inzake verkeersveiligheid type decreet prom. 04/04/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019202621 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende tijdelijke maatregelen na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, zonder overeenkomst, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 04/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019202348 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 januari 2019 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten type decreet prom. 04/04/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019202620 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende tijdelijke maatregelen na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zonder overeenkomst type decreet prom. 04/04/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019203304 bron waalse overheidsdienst Decreet met het oog op een algemene invoering van kwaliteitsvolle fietsvoorzieningen in Wallonië en een hogere fietsersveiligheid type decreet prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019201844 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de individuele beroepsopleiding

erratum

type erratum prom. 04/04/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019012412 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van het formulier bij te voegen aan de aanvragen voor stedenbouwkundige en/of milieuattesten en -vergunningen en de aanvragen voor verkavelingsvergunningen met de informatie die nodig is opdat type erratum prom. 04/04/2019 pub. 06/01/2020 numac 2019031194 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van de proefdieren. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 24/04/2019 numac 2019011781 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019011757 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot vaststelling van het betaalcircuit voor de gezinsbijslag type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019040890 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019011778 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie betreffende het elektronisch uitwisselingsplatform voor gezondheidsgegevens type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011700 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht en tot oprichting van de Gewes type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011699 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019040889 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011759 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de m type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011786 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 juli 2018 tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstatio type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019011777 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot instemming met : het samenwerkingsakkoord van 23 augustus 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011758 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemee type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019011787 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie teneinde de verwezenlijking van sleutel-op-de-deurprojecten door de Gewestelijke Grondalliantie mogelijk te maken type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011788 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019011780 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie betreffende de erkenning, de programmatie en de erkenningsprocedures van de ziekenhuizen, vormen van samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen of ziekenhuisactiviteiten type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011766 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de oprichting van een interregionaal orgaan type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011779 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie betreffende het eerstelijnszorgbeleid type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011765 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het uniek loket voor de mobiliteitshulpmiddelen in type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011764 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 04/04/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019011805 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot bepaling voor de Diensten van het Verenigd College van de datum voor de inwerkingtreding van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapsco
^