B.S. Index van de afkondigingen van 7 april 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/04/2019 pub. 20/09/2021 numac 2021032793 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoering van een vaderschaps- en geboorteverlof ten gunste van zelfstandigen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019012006 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de afzonderlijke aanslag betreft type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012142 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen wat de onbeschikbaarheden van geneesmiddelen betreft type wet prom. 07/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012182 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende invoering van een vaderschaps- en geboorteverlof ten gunste van zelfstandigen type wet prom. 07/04/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019030478 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet tot wijziging van bepalingen betreffende het uitbrengen van wetenschappelijk en technisch advies door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en type wet prom. 07/04/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019041387 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Multilaterale overeenkomst ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving en met de verklarende Nota, gedaan te Parijs op 24 november 2016 (2 type wet prom. 07/04/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014482 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling type wet prom. 07/04/2019 pub. 20/04/2021 numac 2021020767 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de afzonderlijke aanslag betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 07/04/2019 pub. 20/04/2021 numac 2021020766 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201744 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal type wet prom. 07/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011575 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019012791 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2019 aan het International Energy Agency - Bioenergy type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019012799 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2019 aan de EPPO type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019012975 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2019 aan de International Association for Cereal Science and Technology type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011855 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1996 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van enterale voeding via sonde type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 17/04/2019 numac 2019011848 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de traceerbaarheid en het veiligheidskenmerk van producten op basis van tabak type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 24/04/2019 numac 2019011195 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2016 inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 28/04/2020 numac 2020020859 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 betreffende de erkenningsprocedure om giften te krijgen die recht geven op de belastingvermindering bedoeld in artikel 14533 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019201584 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit ter invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van artikel 12, § 2, van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 30/11/2020 numac 2020016123 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels en het model van het protocolakkoord ter uitvoering van artikel 41 van de wet op de politie van de spoorwegen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011453 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 51, § 2, van de wet van 25 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen en houdende wijziging van diverse koninklijke besluiten naar aanleiding type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 06/08/2021 numac 2021021645 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 51 en 52bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 31/05/2019 numac 2018014190 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 2 november 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011502 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 2018 tot bepaling van de voorwaarden waaronder de archieven van de opgeheven vredegerechten worden toevertrouwd aan andere vredegerechten type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011860 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Afdeling financieringsbehoeften van de overheid van de Hoge Raad van Financiën type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019040627 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 35septies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019041008 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 betreffende de erkenningsprocedure om giften te krijgen die recht geven op de belastingvermindering bedoeld in artikel 14533 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019030397 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041053 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanwijzing van de centraliserende organisaties en van de unieke contactpunten t.a.v. het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019011972 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Wetteren, teneinde de aanleg en inrichting van een bufferbekken, de hydraulis type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019011858 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 51 en 52bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011934 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels en het model van het protocolakkoord ter uitvoering van artikel 41 van de wet op de politie van de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011861 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter van de Afdeling financieringsbehoeften van de overheid van de Hoge Raad van Financiën type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041048 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning e

erratum

type erratum prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019202197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal. - Errata

arrest

type arrest prom. 07/04/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012590 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
^