B.S. Index van de afkondigingen van 6 mei 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/05/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019202187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit type koninklijk besluit prom. 06/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012439 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden die de gewesten vertegenwoordigen bij de Nationale Raad voor de Productiviteit type koninklijk besluit prom. 06/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012438 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vertegenwoordiging van de federale regering in de Nationale Raad voor de Productiviteit type koninklijk besluit prom. 06/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012315 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 23 augustus 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019013467 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 2019 betreffende de verdeling van de Gewestwaarborg toegestaan in de periode van 1 januari 2019 tot 30 juni 2019 aan de erkende kredietmaatschappijen voor de aflossing van type ministerieel besluit prom. 06/05/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013954 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 06/05/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019012409 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Justitie inzake gedingen voor de Raad van State die tot de bevoegdheid van de Minister van Justitie behoren type ministerieel besluit prom. 06/05/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019202306 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot benoeming van de Gerechtelijk-Geneeskunde Dienst in het bemiddelingsorgaan opgericht bij de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders bedoeld in artikel 30 van de wet type ministerieel besluit prom. 06/05/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019012298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Grootschalige onderbreking van de elektriciteitsbevoorrading van de Gouverneur van de provincie Luxemburg type ministerieel besluit prom. 06/05/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019012299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan elektriciteitsschaarste en -panne voor de provincie Oost-vlaanderen type ministerieel besluit prom. 06/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012442 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 93.000 € voor de werking van de Boeddhistische Unie van België type ministerieel besluit prom. 06/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012423 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de aanwijzing van de netbeheerder overeenkomstig artikel 10 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type ministerieel besluit prom. 06/05/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019041258 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 oktober 2010 tot nadere invulling van de regels inzake indeling van de verrichtingen in de financiële administratie, de boekhoudkundige waarderings- en rubriceringsregels, de financi

decreet

type decreet prom. 06/05/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019204034 bron waalse overheidsdienst Decreet tot invoering van de procedure van de "generatiesprong" in het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten type decreet prom. 06/05/2019 pub. 28/08/2019 numac 2019203840 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende milieudeliquentie type decreet prom. 06/05/2019 pub. 23/07/2019 numac 2019203413 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening, door de Duitstalige Gemeenschap, van de bevoegdheden van het Waals Gewest inzake ruimtelijke ordening en bepaalde aanverwante materies type decreet prom. 06/05/2019 pub. 23/07/2019 numac 2019203409 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van bepaalde bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake energie type decreet prom. 06/05/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019202793 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs - 2019 type decreet prom. 06/05/2019 pub. 12/06/2019 numac 2019202535 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de multilaterale overeenkomst ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving en met de verklarende nota, gedaan te Parijs op 24 november 201 type decreet prom. 06/05/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019202546 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende verscheidene fiscale bepalingen type decreet prom. 06/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019202513 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 06/05/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019204506 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot eerste wijziging van het decreet van 13 december 2018 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019
^