B.S. Index van de afkondigingen van 10 mei 2019

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012455 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 december 2018 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2019 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 10/05/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014230 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 28 april 2010 met betrekking tot de registratieprocedure voor de subsidieaanvraag of het beheer van het dossier in het kader van de besluiten ecologiepremie, ecologiepremie call, groeipre type ministerieel besluit prom. 10/05/2019 pub. 06/09/2019 numac 2019203810 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de gegevens die noodzakelijk zijn om een individuele beroepsopleiding in een onderneming of een instapstage aan te bieden type ministerieel besluit prom. 10/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019030479 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van aanvraagformulier tot aflevering van het attest bedoeld in artikel 60bis/3, § 2, 2° van het Wetboek der Successierechten type ministerieel besluit prom. 10/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012805 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1987 houdende samenstelling van de afvaardiging van de overheid in de Basisoverlegcomités van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type ministerieel besluit prom. 10/05/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019014290 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2016 inzake de kmo-portefeuille en het ministerieel besluit van 24 januari 2011 inzake de ecologiepremie, wat betreft de opheffing van het ministerieel besluit van 28 april 2010 type ministerieel besluit prom. 10/05/2019 pub. 17/09/2019 numac 2019014395 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vastlegging van het totale aantal subsidiabele uren gastopvang 2019 en tot bepaling van het maximale aantal subsidiabele uren gastopvang per erkende dienst voor het werkjaar 2019

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/05/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019014242 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een subsidie aan verstrekkers en aan de ondernemingen in opdracht waarvan verstrekkers van mobiliteitshulpmiddelen werken om tegemoet te komen aan de investeringskosten op het vlak van ICT type besluit van de vlaamse regering prom. 10/05/2019 pub. 04/09/2019 numac 2019014229 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestwegen N330-Leopold II-laan tussen kilometerpunt 5,728 en 7,713 en N8h-Jaak van Buggenhoutlaan tussen kilometerpunt 0,000 en 1,127 op het grondgebied van de gemeente Koksij type besluit van de vlaamse regering prom. 10/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019030815 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014135 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsd type besluit van de vlaamse regering prom. 10/05/2019 pub. 26/08/2019 numac 2019014082 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming en het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december type besluit van de vlaamse regering prom. 10/05/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019041452 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het beheren, bewaren en vernietigen van bestuursdocumenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/05/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019041381 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanpassing van diverse besluiten van de Vlaamse Regering aan de terminologie van het bestuursdecreet van 7 december 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/05/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019014457 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 372, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingst type besluit van de vlaamse regering prom. 10/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019013133 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de mate waarin bij het bepalen van een onteigeningsvergoeding rekening wordt gehouden met de waardevermeerdering die voortvloeit uit vergunde, gemelde of vrijgestelde handelingen uitgevoerd in een reservati type besluit van de vlaamse regering prom. 10/05/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019013529 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering over de ondersteuning van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 10/05/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019041388 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van duale structuuronderdelen in het buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 10/05/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019041343 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Financieringsbesluit, het besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013 tot reglementering van de verhuring van bescheiden huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen en het besluit van d

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/05/2019 pub. 03/06/2019 numac 2019012583 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief tot vaststelling van de modaliteiten van de schorsing van de arbeidsovereenkomst om persoonlijke redenen voor de contractuele personeelsleden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de contractuele personeelsleden van de instellingen van ope

erratum

type erratum prom. 10/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012879 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vastlegging van de modellen van voordrachtsakte en van verbeteringsakte voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen, met inbegrip van de individuele geschreven en te ondertekenen verklaring van

arrest

type arrest prom. 10/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012772 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheid van de kantoren NFI en van de Teams Invordering van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering type arrest prom. 10/05/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019012507 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Administrateur-generaal van de **** houdende delegatie inzake de werving en het ontslag van het contractueel personeel
^