B.S. Index van de afkondigingen van 12 mei 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/05/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019012931 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot oprichting van een Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens type wet prom. 12/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030491 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt met he oog op het invoeren van een concurrerende inschrijvingsprocedure voor de bouw en exploitatie van productie-installaties in de zeegebieden onder de

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012294 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel van het vredegerecht van het kanton Tubeke naar Nijvel type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013198 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 250 euro aan de vzw "WWF-België" type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013197 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 250 euro aan de vzw POSECO type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013196 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 250 euro aan de vzw « Greenpeace Belgium » type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019012767 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten voor de toekenning van de jaarlijkse subsidies aan de koepels van niet-gouvernementele milieuorganisaties voor wat betreft de materies die behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 03/06/2019 numac 2019012694 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 15 juni 2006 tot goedkeuring van de statuten van APETRA type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019012708 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 322, § 1, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 dat de voorwaarden en modaliteiten bepaalt van de raadpleging van het register van de uiteindelijke begunstigden type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019012687 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2019 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2019 type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019012606 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 3 en 14 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat de herzieningen betreft type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019202323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019202139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019012545 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een vertegenwoordiger bij de rechtspersoon, bedoeld in artikel 4, § 1, van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012347 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende aanduiding van de na te leven code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019013343 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 250 euro aan de stichting « PAIRI DAIZA »
^