B.S. Index van de afkondigingen van 23 juni 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019013477 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 13 juni 2019 van de Nationale Bank van België tot vastlegging van het contracyclische tier 1-kernkapitaalbufferpercentage type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019012577 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijve type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019041169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de verhoging van de type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019202452 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het vernieuwend project werknemersstatuut v type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019202451 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de pensioenen NAV type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019202454 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijve type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019202458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2013 betre type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019202718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de tewerkstelling en de opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019202719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot vastlegging, voor 2019, van de modaliteiten va type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019012947 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019202446 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende het sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 19/07/2019 numac 2019203403 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing van verschillende koninklijke besluiten ingevolge de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en houden type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019030581 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de bijzondere collectieve arbeidsoveree type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019203482 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing van verschillende koninklijke besluiten ingevolge de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en houden type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019013177 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 102, tweede lid, 4°, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019013066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de functieclassificatie - toevoeging van een func type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019202889 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voo type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019013475 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 04/07/2019 numac 2019013503 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, derde lid van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van te type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 05/07/2019 numac 2019013552 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 322, § 3, eerste lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 05/07/2019 numac 2019202867 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 130ter en 144 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019013549 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 322, § 3, eerste lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019013550 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 307, § 1/1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019202453 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijve type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019202457 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijve type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019202601 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2019, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019030613 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de tweede aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019202914 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en van het Paritair Comité voor de landbouw en tot opheffing van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019202888 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoe type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019202890 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het huiden- en type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 25/09/2019 numac 2019014704 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/06/2019 pub. 05/07/2019 numac 2019202868 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikel 19 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering
^