B.S. Index van de afkondigingen van 12 juli 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019013718 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, wat betreft de verkoop van tabak en soortgelijke producten aan minderjarigen type wet prom. 12/07/2019 pub. 21/09/2020 numac 2020015513 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, wat betreft de verkoop van tabak en soortgelijke producten aan minderjarigen. - Duitse ve

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019041514 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot herziening van bepaalde leeftijdsgrenzen voor de externe en interne werving van militairen type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 19/08/2019 numac 2019041680 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 betreffende de plaatsen van secretaris-generaal, van secretaris en van adjunct-secretaris bij het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013648 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de bestuursovereenkomst voor de periode 2016-2018 tussen de Belgische Staat en het Federaal agentschap voor beroepsrisico's type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013800 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013832 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de derde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013842 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013804 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Pensioenen type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019041905 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het uniform van bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2020 numac 2020044141 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019013858 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in 2019 type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 19/07/2019 numac 2019030777 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende vaststelling van het wapen van het Koninklijk Huis en van zijn leden type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019041284 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, en van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging e type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041519 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019041404 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van het grensbedrag van de cumulatie van een overlevingspensioen met een sociale uitkering in de regeling voor werknemers type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019203268 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkeri type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 30/07/2019 numac 2019041582 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Federale Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de Hulpverleningszone van Vlaams-Brabant West door het sluiten van een erfpacht type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 30/07/2019 numac 2019041583 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Federale Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de Hulpverleningszone van Luxemburg door het sluiten van een erfpacht type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 30/07/2019 numac 2019041662 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2019 type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019041622 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 18 januari 2008 betreffende de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en treinpersoneel type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019203483 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 38, § 1, laatste lid van de wet van 7 mei 2019 tot aanpassing van verschillende wettelijke bepalingen ingevolge de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerhe type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019041239 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning voor de personeelsleden van de politiediensten met de hoedanigheid van aspirant van een afwijking gedurende de NAVO-top van 11 en 12 juli 2018 met betrekking tot de toelagen voor dienstprestaties uitgevoerd op een za type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019041719 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2010 betreffende de bestrijding van het aardappelcysteaaltje en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1987 betreffende de bestrijding van voor planten en voor plant type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019041675 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de civiele bescherming en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019041427 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en houdende benoeming van de voorzitter van het Beheerscomité van de pensioenen van de provinciale en plaatselijke besturen van de Federale Pensioendienst

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/07/2019 pub. 24/07/2019 numac 2019041487 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van zes coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019041339 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot onslag en benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten

erratum

type erratum prom. 12/07/2019 pub. 09/06/2020 numac 2020030958 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de civiele bescherming en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. - Erratum

arrest

type arrest prom. 12/07/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041538 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Besluit van de Directeur-diensthoofd Economie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel houdende aanstelling van de kwaliteitsauditors bedoeld in de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de classificatie van de toeristische logiesverstrekkende inrich

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 12/07/2019 pub. 28/02/2020 numac 2020200778 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 29 september 2016 tot aanwijzing van de leden van de commissie voor huisonderwijs type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 12/07/2019 pub. 04/03/2020 numac 2020200980 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 februari 2018 tot aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor integratie en samenleven in diversiteit
^