B.S. Index van de afkondigingen van 18 juli 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019203244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven in de publieke sector type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 06/09/2019 numac 2019014336 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 18/09/2019 numac 2019014341 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van vier leden van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013670 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten, het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffie type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 04/09/2019 numac 2019202980 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de banken betreffende de vervanging van feestdagen in 2020, 2021 en 2022 (1) type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019013646 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 27 maart 2019 tot opening van voorlopige kredieten voor de type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 02/04/2021 numac 2021030723 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten, het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffie type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019203246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van vermindering van de arbeidsprestaties type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019203245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan en tijdskrediet inzake de terugvordering van onverschuldigde bedragen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/07/2019 pub. 05/11/2019 numac 2019205089 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de omstandige diagnose van de centrale verwarmingsinstallaties type ministerieel besluit prom. 18/07/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019013863 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de hernieuwing van de erkenning van QIS JOBS bvba als uitzendbureau

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019203970 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 2 mei 2019 van een compensatievergoeding bij werkzaamheden op de openbare weg type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 29/10/2019 numac 2019015173 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het Sociaal Waterfonds, tot wijziging van sommige bepalingen van het Waterwetboek en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 november 2000 houdende uitvoering van het decreet van 6 mei 1999 be type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 30/10/2019 numac 2019204876 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2008 tot toekenning van subsidies voor afvalpreventie en -beheer aan de plaatselijke besturen type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 31/10/2019 numac 2019204966 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decree type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 05/11/2019 numac 2019205066 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de gesloten beroepsnetten van gas en elektriciteit type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 25/07/2019 numac 2019203491 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende sluiting van de buitengewone zitting 2019 van het Waalse Parlement type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 12/11/2019 numac 2019205225 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de directe gasleidingen type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 13/11/2019 numac 2019205241 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het beheer van stookolieopslag voor verwarmingsdoeleinden met een capaciteit tussen 500 en 24.999 liter en tot wijziging van diverse bepalingen terzake type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 18/11/2019 numac 2019205290 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de "Société wallonne des eaux" type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019015657 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoeging van bepalingen betreffende de collectieve huisvesting van personen in langdurige moeilijkheden in het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 25/10/2019 numac 2019204895 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2015 betreffende de directe elektriciteitslijnen type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 09/12/2019 numac 2019205628 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het regelgevend deel van boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, teneinde het CertIBEau-stelsel in te voeren, en diverse bepalingen betreffende het algemeen reglement voor waterzuiverin type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 19/02/2020 numac 2020200783 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 januari 2015 tot benoeming van de leden van het "Comité de contrôle de l'eau" en van het besluit van de Waalse Regering van 17 augustus 2017 tot aanwijzing van d type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 19/02/2020 numac 2020200784 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 januari 2015 tot benoeming van de leden van het "Comité de contrôle de l'eau" en van het besluit van de Waalse Regering van 17 augustus 2017 tot aanwijzing van d type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019042496 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 juni 2009 tot vaststelling van de inwerkingtreding van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwege type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 25/10/2019 numac 2019204815 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de goedkeuring van de opleidingsprofielen opgesteld door de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" tijdens het eerste halfjaar 2019 type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019204769 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de mandaten als lid van de administratieve commissie van het "Orphelinat Saint-Joseph, Fondation Joseph Denamur" type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 10/09/2019 numac 2019204033 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van de wijzigingen in het type-bestek inzake vervoer van leerlingen die onderwijsinrichtingen bezoeken, ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap op het grondgebied van het Franstalige taalge type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019204008 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 250 van het Waals Toerismewetboek type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 16/08/2019 numac 2019203716 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van de artikelen 135bis van het Wetboek der successierechten en 211 van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 26/09/2019 numac 2019204249 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 september 2017 tot benoeming van de leden van de Beleidsgroep "Energie" in het kader van de adviesverlenende functie type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 27/09/2019 numac 2019204342 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende verbod tot het gebruik van bepaalde kunststofartikelen voor eenmalig gebruik in publiek toegankelijke inrichtingen type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 17/10/2019 numac 2019204642 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoeging van bepalingen betreffende de hulp aan de woonwagenbewoners in het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 04/10/2019 numac 2019014813 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor de distributie van gasvormige waterstof voor motorvoertuigen en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de p type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019014944 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 april 2017 waarbij de "Société publique d'aide à la qualité de l'environnement" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site "Les Vanneaux" t

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2019 pub. 30/08/2019 numac 2019041861 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de van ambtswege overheveling van personeelsleden naar WBE

arrest

type arrest prom. 18/07/2019 pub. 21/08/2019 numac 2019013750 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 20182019-0755 houdende de bepaling van de bevoegdheden van de leden van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 18/07/2019 pub. 02/12/2019 numac 2019205459 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 oktober 2012 houdende uitvoering van de organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 18/07/2019 pub. 17/09/2019 numac 2019204052 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 26 november 2015 tot aanwijzing van de leden van het beheerscomité van de dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap De Regering van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 18/07/2019 pub. 27/09/2019 numac 2019204053 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 25 april 2019 tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren
^