B.S. Index van de afkondigingen van 9 december 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/12/2019 pub. 18/05/2021 numac 2021031412 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977 en het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde ter omzetting van richtlijn 2017/1371. - Duitse vertaling type wet prom. 09/12/2019 pub. 09/01/2020 numac 2019015868 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977 en het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde ter omzetting van richtlijn 2017/1371. - Addendum type wet prom. 09/12/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019042840 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977 en het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde ter omzetting van richtlijn 2017/1371 type wet prom. 09/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019206087 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot oprichting van een Zorgpersoneelfonds type wet prom. 09/12/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019205788 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Aanpassing van de bedragen van de heffingen vermeld in artikel 30bis/4 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voorts

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 21/06/2021 numac 2021042113 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van de bepalingen van het KB/WIB 92 betreffende de vaststelling van het belastbare inkomen inzake vennootschapsbelasting. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 14/02/2020 numac 2020030102 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan "Forum van Etnisch-Culturele Minderheden ", om bepaalde kosten van de project "Samen naar een Interfederaal Actieplan tegen Racisme" te dekken type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 28/01/2020 numac 2019031105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van de Adjunct-Commissaris-generaal der Regering van het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid van België, Albert I - Nationale Arbeidstentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2019031102 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019205868 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van feestdagen in 2020 (1) type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019205867 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten betreffende de vervanging van feestdagen in 2020, 2021 en 2022 (1) type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 14/02/2020 numac 2020030107 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan "The Food Bridge", om bepaalde kosten van het project "Humanitas" te dekken type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 14/02/2020 numac 2020030108 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan "VORMINGPLUS LIMBURG", om bepaalde kosten te dekken van de reizende tentoonstelling "Racisme is een gif" type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 13/02/2020 numac 2020030109 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan "RAS EL HANOUT", om bepaalde kosten van haar project, het interactief toneelstuk "the D-Word", te dekken type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 14/02/2020 numac 2020030110 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan "vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen stad", om een deel van de kosten te dekken van de opleiding "Train the trainers", van de handelingskaders, alsook van het project "ART-beid" type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 14/02/2020 numac 2020030111 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan "STUDIO GLOBO", om bepaalde kosten te dekken van de versterking van het lesmateriaal rond dekolonisatie type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 28/02/2020 numac 2020030103 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan "Orbit" om bepaalde kosten te dekken van haar project ter versterking en uitbreiding van het vormingsaanbod over omgaan met racisme type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 28/02/2020 numac 2020030104 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « BePax », om bepaalde kosten van de project « Ensemble vers un plan interfédéral contre le racisme ! » te dekken type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 28/02/2020 numac 2020030105 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan "De Overmolen", om bepaalde kosten van het project "Train the trainer inclusie en diversiteit" te dekken type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 28/02/2020 numac 2020030106 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan "Foyer", om bepaalde kosten te dekken van de ontwikkeling van een digitaal platform, educatieve pakketten en een ontmoetingsplek in het kader van het Brussels Migratiemuseum type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 14/01/2020 numac 2019205461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 1993 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de gezinsplaatsing type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 13/01/2020 numac 2019042918 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanstelling van een regeringscommissaris bij Sciensano type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 13/12/2019 numac 2019015782 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019042701 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging of opheffing van diverse uitvoeringsbesluiten als gevolg van de invoering van het wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019042811 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019204871 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsris type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019205790 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Aanpassing van de bedragen van de algemene uurtarieven vastgelegd in het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 houdende de vastlegging van de uurtarieven voor bijkomende buitengewone prestaties door of in op type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019205971 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2020 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031041 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vastlegging van een reglement inzake de kwaliteitstoetsing van de externe leden van het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten en tot nadere regeling van het gebruik van de opdrachtbrief type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019031042 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de tandheelkundigen voor gebruik van telematica type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031089 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van de bepalingen van het KB/WIB 92 betreffende de vaststelling van het belastbare inkomen inzake vennootschapsbelasting type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 23/12/2019 numac 2019031183 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan bloedinstellingen voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 06/01/2020 numac 2019042972 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 2017 houdende regeling van verdovende middelen, psychotrope stoffen type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 03/01/2020 numac 2019205437 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019015819 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 22, II., b), en 23, § 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor gen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019042812 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van criteria voor de classificatie volgens comfortniveau, de benaming van die niveaus en de modellen van het logo dat deze niveaus identificeert voor de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen die geregistreerd zijn type ministerieel besluit prom. 09/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031065 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van het kennisgevingformulier van de informatie aan het agrarisch grondwaarnemingscentrum type ministerieel besluit prom. 09/12/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019015772 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot aanduiding van de organisaties, sectoren en hun mandaten van het raadgevend comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

erratum

type erratum prom. 09/12/2019 pub. 21/02/2020 numac 2020030161 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan "Forum van Etnisch-Culturele Minderheden ", om bepaalde kosten van de project "Samen naar een Interfederaal Actieplan tegen Racisme" te dekken. - Erratum type erratum prom. 09/12/2019 pub. 03/02/2020 numac 2020040181 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging of opheffing van diverse uitvoeringsbesluiten als gevolg van de invoering van het wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen. - Erratum
^