B.S. Index van de afkondigingen van 13 december 2019

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van een **** aan het **** van de gesloten centra, de chauffeurs van de **** **** **** en de zaalwachters van de Dienst **** type ministerieel besluit prom. 13/12/2019 pub. 23/12/2019 numac 2019031173 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende schrapping van de inschrijving van personen die een activiteit uitoefenen van minnelijke invordering van schulden van de consument type ministerieel besluit prom. 13/12/2019 pub. 06/01/2020 numac 2019206113 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015 waarbij wordt besloten tot de landinrichting "Edingen" over te gaan

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2019 pub. 27/01/2020 numac 2020040088 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2019 tot oprichting van het Begeleidend Comité voor de opvolging van de monitoring van personeelsgegevens in het kader van de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non- type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2019 pub. 22/01/2020 numac 2020010027 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 in het kader van de innovatiesteun type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2019 pub. 16/01/2020 numac 2019042956 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de aanpassing van de gespreide uitrol en type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2019 pub. 10/01/2020 numac 2020010024 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor sommige woonzorgvoorzieningen, tot wijziging van diverse bepalingen in dat verband ingevolge het Woonzorgdecreet van 15 februari type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019015869 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de storm en de rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden tussen 9 en 15 maart 2019 als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2019 pub. 22/06/2020 numac 2020015008 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FC0-1FBD2AA-PR basisallocatie 1FB101 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019031140 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft de stimulanspremie

decreet

type decreet prom. 13/12/2019 pub. 04/02/2020 numac 2020040021 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type decreet prom. 13/12/2019 pub. 04/02/2020 numac 2020020031 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

programmadecreet

type programmadecreet prom. 13/12/2019 pub. 09/01/2020 numac 2019042930 bron vlaamse overheid Programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2019
^