B.S. Index van de afkondigingen van 17 december 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2019031221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wat de samenstelling van de Tuchtraad van de commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019015834 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2020, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, voor de financie type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019015899 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw CAD Limburg ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019031236 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw Fédito Wallonne ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019031237 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw ICare ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019042971 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2004 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige kinesitherapeuten type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019042966 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019042985 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 november 2017 betreffende de rapportageverplichting van biobrandstoffen, minerale oliën en hun substitutieproducten van biologische oorsprong type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019205697 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019205699 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustri type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019205698 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de diamantnijverhei type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 16/01/2020 numac 2019015655 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 35 van de wet van 7 mei 2019 tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, en tot invoeg type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2020040068 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 2008 tot uitvoering van artikel 57, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betref type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2020200130 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Eupen type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 27/01/2020 numac 2020200400 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Eupen type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019031235 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de United Nations Office and Drugs and Crime voor het project `Increasing access to controlled drugs for medical purposes' in de Democratische Republiek Congo type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 14/01/2020 numac 2020010008 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2019 aan de European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources . - Bioversity International type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019031154 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019031165 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 30 september 2019 betreffende de regelmatige rapportering door de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019205928 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 november 2014 tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019205929 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1989 tot vaststelling van het aantal leden van de samenwerkingscommissie opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019015910 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage ten bate van de vzw Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 07/01/2020 numac 2019205640 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 10/01/2020 numac 2019043015 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Nationale Raad voor de Productiviteit type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 13/01/2020 numac 2019043005 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2019 voor de ondersteuning van de diensten die deelnemen aan de uitvoering van de dringende geneeskundige hulpverlening bij grootschalige noodsituaties en ri type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 13/01/2020 numac 2019043006 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2019 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vasts type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 13/01/2020 numac 2020200101 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het Arbeidshof te Luik type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 14/01/2020 numac 2020010007 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een derde schijf van de toelage voor 2019 aan de vzw NUBEL

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/12/2019 pub. 31/01/2020 numac 2020020098 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Algemene Raad voor het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

beschikking

type beschikking prom. 17/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2019042933 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type beschikking prom. 17/12/2019 pub. 24/02/2020 numac 2019042938 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Protocol betreffende de voorrechten en de immuniteiten van het eengemaakt octrooigerecht, gedaan te Brussel op 29 juni 2016 type beschikking prom. 17/12/2019 pub. 03/02/2020 numac 2019042937 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van artikel 11 van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen type beschikking prom. 17/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019042894 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Brede en Versterkte Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, gedaan te Brussel op 24 november type beschikking prom. 17/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019042895 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Strategische Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds, gedaan te Tokio op 17 juli 2018 type beschikking prom. 17/12/2019 pub. 07/01/2020 numac 2019015880 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de wijziging van de procedurele bepalingen in het kader van de overname van de dienst van de verkeersbelastingen en houdende diverse bepalingen type beschikking prom. 17/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2019042934 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2020

overeenkomst

type overeenkomst prom. 17/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2019042935 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2020 type overeenkomst prom. 17/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2019042936 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2020
^