B.S. Index van de afkondigingen van 6 februari 2020

Snelle toegang:

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/02/2020 pub. 13/02/2020 numac 2020030122 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 september 2018 houdende de bevordering van de heer Tom VAN GYSEGHEM tot de graad van Kolonel van de Brusselse Hoofdstedelijke type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/02/2020 pub. 07/04/2020 numac 2020020662 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeersreglement

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/02/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020200787 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de spilindex waaraan de eerste inkomensgrenzen bedoeld in de artikelen 11 tot 13 van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen, overeenkomstig artikel 1

decreet

type decreet prom. 06/02/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030151 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de oprichting van het interregionaal orgaan vo type decreet prom. 06/02/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020200786 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Waalse Regering van 13 december 2018 tot vervanging van bijlage 1 bij het decreet van 1 maart 2018 betreffende bodembeheer en bodemsanering

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040348 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de raad van beroep van het gesubsidieerd officieel onderwijs van het hogere niveau type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040386 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Klachtencommissie voor de classificatie van films type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040385 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coördina type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2020 pub. 06/03/2020 numac 2020040357 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de voorzitters en secretarissen van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040349 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot hernieuwing van het mandaat van de Administrateur-generaal van de RTBF type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040347 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitters en secretarissen van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040345 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de raad van beroep voor het administratief personeel van de gesubsidieerde officiële Hogescholen, Hogere Kunstscholen en Hogere Instituten voor Arch type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040342 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de nadere werkingsregels van de Evaluatiecommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040344 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep voor het officieel gesubsidieerd onderwijs voor sociale promotie en voor sociaal-culturele promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2020 pub. 18/02/2020 numac 2020040384 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bezoldiging van de openbare beheerders van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française »

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/02/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020201314 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007 tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du Logement" of de openbare huisvestingsmaatschappijen type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/02/2020 pub. 21/04/2020 numac 2020201455 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 november 2015 tot aanwijzing van de leden van de Sociaal-Economische Raad van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/02/2020 pub. 13/03/2020 numac 2020201312 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 14 mei 2009 inzake jeugdbijstand en jeugdbescherming type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/02/2020 pub. 20/02/2020 numac 2020200942 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de vaststellende beambten ter uitvoering van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/02/2020 pub. 06/07/2020 numac 2020202741 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de personeelsleden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap die belast zijn met de invordering van administratieve geldboeten
^