B.S. Index van de afkondigingen van 4 juni 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/06/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020021071 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2016 houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 04/06/2020 pub. 15/01/2021 numac 2021020139 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een ereteken van Nationale Orde type koninklijk besluit prom. 04/06/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020202631 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit nr. 30 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 17 van 4 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspre type koninklijk besluit prom. 04/06/2020 pub. 12/06/2020 numac 2020041623 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie type koninklijk besluit prom. 04/06/2020 pub. 12/06/2020 numac 2020021186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen houdende de verbodsbepaling bet type koninklijk besluit prom. 04/06/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020202544 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit nr. 22 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers type koninklijk besluit prom. 04/06/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020202507 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen op vlak van tewerkstelling in de vitale sector ten gevolge van de COVID-19-pandemie type koninklijk besluit prom. 04/06/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020021143 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een ouderschapsuitkering ten gunste van de zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit gedeeltelijk onderbreekt in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/06/2020 pub. 10/03/2021 numac 2021200916 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 22 en 31 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 04/06/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020203892 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot verlenging van de periodes vermeld in artikel 1, eerste lid, van het besluit van de Regering van 14 mei 2020 tot beperking van de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 04/06/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021191 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het ministerieel besluit van 14 maart 2017 houdende benoeming van de leden van de Beleidsraad van de Staatsdienst "Poolsecretariaat"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/06/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020021218 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/029 tot wijziging van het volmachtbesluit nr. 2020/001 betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en re type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/06/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020021170 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/033 betreffende een compensatiepremie tot vergoeding van de erkende sociale ondernemingen die getroffen zijn door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/06/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020021171 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten nr. 2020/032 tot verlenging van de maatregelen uit het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten nr. 2020/012 van 23 april 2020 betreffende de invoerin

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/06/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020021188 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 41 tot tijdelijke uitbreiding van de vrijstelling van de stedenbouwkundige vergunning bouwvergunning voor het plaatsen van een seizoensgebonden openluchtterras in de HORECA-sector op het openbare w type besluit van de waalse regering prom. 04/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020041995 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen type besluit van de waalse regering prom. 04/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020202632 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de bestuurders die het Gewest vertegenwoordigen binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen en tot aanwijzing van een tweede bestuurder die het Gewest vertegenwoordigt binnen drie openbare huisvestingsma

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/06/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020041615 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de statuten van de vzw "Pôle Académique Louvain" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/06/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020041616 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanpassing van de redenen ter rechtvaardiging van de afwezigheid van kinderen en tot herziening van de financiële bijdrage van de ouders in de kinderopvangmilieus in het kader van de COVID19-crisis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/06/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020010396 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bijzondere machten nr. 18 betreffende de versterking van het nood- en steunfonds, genomen ter uitvoering van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/06/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020010397 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 19 betreffende het gezondheidsplan voor schoolgebouwen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

arrest

type arrest prom. 04/06/2020 pub. 12/06/2020 numac 2020021189 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de KMO Centra binnen de Administratie Kleine en Middelgrote Ondernemingen van de Algemene Admi

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 04/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020202735 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de kamer van beroep vermeld in artikel 171bis van het Wetboek van duurzaam wonen
^