B.S. Index van de afkondigingen van 8 juni 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/06/2020 pub. 12/06/2020 numac 2020021226 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot maatregelen type koninklijk besluit prom. 08/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020041758 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Diepenbeek, teneinde de afschaffing van 7 overwegen en de aanleg van 3 brugge

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/06/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020030978 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot verlenging van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard type ministerieel besluit prom. 08/06/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020021282 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 december 2018 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneesk

erkenning

type erkenning prom. 08/06/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020021228 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^