B.S. Index van de afkondigingen van 9 juni 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/06/2020 pub. 01/07/2020 numac 2020041807 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt met het oog op het vergoeden van het gebruik van speed pedelecs

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/06/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020041357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de invoering van een functieclassificatie in de deelsector van

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/06/2020 pub. 19/08/2020 numac 2020042694 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties o
^