B.S. Index van de afkondigingen van 12 juni 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/06/2020 pub. 05/10/2020 numac 2020043145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 17 mei 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 2005 tot vaststelling van de verplichte bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de type wet prom. 12/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020202682 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de periodes die plaatsvinden tijdens de voorbevallingsrust en in aanmerking kunnen worden genomen voor de verlenging van de nabevallingsrust type wet prom. 12/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020202691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen inzake de detachering van werknemers type wet prom. 12/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020021159 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, met het oog op een betere beschermin type wet prom. 12/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020030976 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake de federale bijlage tot financiering van het sociaal fonds gas en elektriciteit

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/06/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020030737 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie He type koninklijk besluit prom. 12/06/2020 pub. 08/07/2020 numac 2020202945 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot machtiging om de eretitel van rechter in sociale zaken te voeren type koninklijk besluit prom. 12/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020015036 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 12/06/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020041817 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2015 houdende benoeming van de magistraten-voorzitters, leden-magistraten en plaatsvervangende leden-magistraten in de raden van beroep van de Orde der geneesheren en van de magistra type koninklijk besluit prom. 12/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020041674 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 12/06/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020041748 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de ivzw OpenPEPPOL voor het begrotingsjaar 2020

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/06/2020 pub. 17/09/2020 numac 2020031233 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid inzake het beheer van de rechtstreekse gewestelijke schuld en delegatie van handtekening

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/06/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020041828 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19 type besluit van de vlaamse regering prom. 12/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020041801 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de termijn waarin de overeenkomsten met Vlabotex vzw kunnen worden gesloten tot overdracht van de verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering type besluit van de vlaamse regering prom. 12/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020010410 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van extra werkingsbudget voor de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs en van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, ter compensatie van geannuleerde schooluitstappen en -rei

decreet

type decreet prom. 12/06/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020041717 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/06/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020030988 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 683 Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2020

erratum

type erratum prom. 12/06/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020041905 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 17 mei 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 2005 tot vaststelling van de verplichte bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 12/06/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020041816 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/010 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het toekennen aan de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de mogelijkheid om in het ka
^