B.S. Index van de afkondigingen van 16 juni 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/06/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020041891 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het vervoer van industrieel personeel aan boord van vaartuigen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/06/2020 pub. 28/08/2020 numac 2020015360 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot verlenging van het taalkader van het administratief personeel van de Raad van State type koninklijk besluit prom. 16/06/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020030515 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de procedures voor de invoering van een nieuwe s type koninklijk besluit prom. 16/06/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020021223 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de heroriëntering van de kandidaat-militair en de voorwaarden voor deelname aan de hogere stafopleiding type koninklijk besluit prom. 16/06/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020202727 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger en de toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger type koninklijk besluit prom. 16/06/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020202705 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit ter omzetting van de Richtlijn 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerkne type koninklijk besluit prom. 16/06/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020031033 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2018 tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 16/06/2020 pub. 08/07/2020 numac 2020041967 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot omzetting van richtlijn 2016/1106 van de Commissie van 7 juli 2016 tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 16/06/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020015023 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit nr. 31 houdende bijzondere maatregelen voor de militairen in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 16/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020031013 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste n type koninklijk besluit prom. 16/06/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020041844 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg met betrekking tot de door fietsen getrokken aanhangwagens in het kader van pilootp

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/06/2020 pub. 07/07/2020 numac 2020015078 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 oktober 2019 tot aanduiding van leden van het beheerscomité en van de leidend ambtenaar van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie Centrale Dienst voor Duitse Vertalin type ministerieel besluit prom. 16/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020031077 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hogere Raad voor Cultuur type ministerieel besluit prom. 16/06/2020 pub. 01/07/2020 numac 2020041898 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanwijzing van European Market Coupling Operator AS als "benoemde elektriciteitsmarktbeheerder (NEMO)" om taken uit te voeren met betrekking tot eenvormige day-ahead- of eenvormige intradaykoppeling type ministerieel besluit prom. 16/06/2020 pub. 01/07/2020 numac 2020041837 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot aanduiding van het elektronische platform voor de uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen de gezondheidsactoren die onder de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie vallen type ministerieel besluit prom. 16/06/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020041660 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin type ministerieel besluit prom. 16/06/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020041659 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 16/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041658 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 16/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041656 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 16/06/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020041813 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van acht vennootschappen als landbouwonderneming

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/06/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020042227 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 45 houdende organisatie van de inspraak van het publiek in plaats van de voorafgaandelijke informatievergadering georganiseerd voor bepaalde projecten bedoeld in Boek I van het Milieuwetboek. - Add type besluit van de waalse regering prom. 16/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020041893 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 49 betreffende de algemene toelage type besluit van de waalse regering prom. 16/06/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020041907 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 51 betreffende de afbouwmaatregelen COVID-19 inzake werkgelegenheid en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen type besluit van de waalse regering prom. 16/06/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020041969 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 53 betreffende de verschillende maatregelen die zijn genomen in het kader van de afbouwmaatregelen COVID-19 voor de sectoren van de gezondheid, handicap en sociale actie type besluit van de waalse regering prom. 16/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020041895 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 50 betreffende de algemene toelage voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet

erratum

type erratum prom. 16/06/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020041903 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit nr. 31 houdende bijzondere maatregelen voor de militairen in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19. - Erratum

lijst

type lijst prom. 16/06/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020041819 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie vennootschappen als landbouwonderneming en tot schrapping van deze drie vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het min
^