B.S. Index van de afkondigingen van 23 juni 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/06/2020 pub. 01/07/2020 numac 2020041966 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie type wet prom. 23/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020041892 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/06/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020041939 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit nr. 34 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 1°, 2°, en 6° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 , met het oog type koninklijk besluit prom. 23/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020041865 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake niet-inwoners voor het aanslagjaar 2020 type koninklijk besluit prom. 23/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020041890 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2020

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020015077 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 oktober 2016 houdende benoeming van de leden van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. 23/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020041904 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Ministerieel besluit tot vaststelling van de geactualiseerde nominatieve lijst van de nucleaire inspecteurs type ministerieel besluit prom. 23/06/2020 pub. 20/07/2020 numac 2020042167 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2018 betreffende het basisnetwerk, de voertuigen, de aantakkingstrajecten en de vergunningen voor LZV in het kader van het tweede proefproject

document

type document prom. 23/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020031082 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG tot wijziging van de diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie
^