B.S. Index van de afkondigingen van 25 juni 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/06/2020 pub. 13/08/2020 numac 2020042677 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, zoals bedoeld in artikel 1250 van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/06/2020 pub. 20/07/2020 numac 2020031101 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit vaststelling van het model van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, zoals bedoeld in artikel 1250 van het Gerechtelijk Wetboek

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020041912 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2004 tot vaststelling van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit door de distributienetbeheerders aan de eindafnemers wiens leveringscontract werd opgezegd door hun leve type ministerieel besluit prom. 25/06/2020 pub. 17/07/2020 numac 2020203029 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 25 juni 2020 betreffende de incentives ter bevordering van uitrustingen die het energieverbruik en de geluidsemissies van een voertuig verminderen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/06/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020042175 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Koninklijk besluit van 21 december 1999 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/06/2020 pub. 17/08/2020 numac 2020042521 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van leningen aan de gemeenten in uitvoering van artikel 2, § 4, van de ordonnantie van 8 april 1993 houdende oprichting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeent type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/06/2020 pub. 08/07/2020 numac 2020041972 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de **** **** Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020042059 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van het ComitĂ© REACH en van het Forum Nationaal REACH in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met het oog op de tenuitvoerlegging van het Samenwerkingsakkoord van 17 oktober 2011 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/06/2020 pub. 01/07/2020 numac 2020041973 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de lijst van niet voor productiedoeleinden gehouden zoogdieren die gehouden mogen worden en houdende uitbreiding van de identificatie- en sterilisatieverplichtingen naar alle katacht type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/06/2020 pub. 09/07/2020 numac 2020041954 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van leningen aan de gemeenten in uitvoering van artikel 2, § 4, van de ordonnantie van 8 april 1993 houdende oprichting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeent

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020202829 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende afwijking, voor het jaar 2020, van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 tot organisatie van het jachtexamen in het Waalse Gewest om rekening te houden met de opgelegde maatregelen inzake lockdown en b type besluit van de waalse regering prom. 25/06/2020 pub. 17/07/2020 numac 2020203028 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de incentives ter bevordering van uitrustingen die het energieverbruik en de geluidsemissies van een voertuig verminderen voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de waalse regering prom. 25/06/2020 pub. 01/07/2020 numac 2020202817 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het corona ouderschapsverlof in het kader van de pandemie van coronavirus voor het personeel van "Wallonie-Bruxelles International" type besluit van de waalse regering prom. 25/06/2020 pub. 20/07/2020 numac 2020203033 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij aan Infrabel een afwijking wordt toegestaan voor het gebruik van pesticiden voor het spooronderhoud

decreet

type decreet prom. 25/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020015079 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020041946 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 18 januari 2018 betreffende de organisatie van een database en een verslag betreffende de subsidies in de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 25/06/2020 pub. 28/07/2020 numac 2020042452 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de incentives ter bevordering van uitrustingen die het energieverbruik en de geluidsemissies van een voertuig verminderen voor het begrotingsjaar 2020. - Erratum

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 25/06/2020 pub. 17/09/2020 numac 2020031313 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van de opleidingsprogramma's binnen de leertijd slager-spekslager , geschoold keukenmedewerker (A20/2020), meubelmaker (C02/2020), orgelbouwer (T02/2020) en tuinaannemer (R08/2020)

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. 25/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020041911 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 februari 2005 tot vaststelling van maximumprijzen voor de levering van aardgas door de distributieondernemingen aan de eindafnemers wier leveringscontract werd opgezegd door hun levera
^