B.S. Index van de afkondigingen van 30 juni 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/06/2020 pub. 06/07/2020 numac 2020041979 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 type wet prom. 30/06/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020203351 bron federale overheidsdienstjustitie, federale overheidsdienst beleid en ondersteuning en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot bestendiging van het Zorgpersoneelfonds en tot toewijzing van de desbetreffende middelen voor de jaren 2019 en 2020

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/06/2020 pub. 17/07/2020 numac 2020015118 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de reglementen van de balies van de Orde van Vlaamse Balies betreffende de administratieve sancties, aangenomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financier type koninklijk besluit prom. 30/06/2020 pub. 17/07/2020 numac 2020015117 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de reglementen van de balies van de Ordre des barreaux francophones et germanophones betreffende de administratieve sancties, aangenomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen type koninklijk besluit prom. 30/06/2020 pub. 17/07/2020 numac 2020015116 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie betreffende de administratieve sancties, aangenomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de fina

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/06/2020 pub. 25/08/2020 numac 2020031192 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en tot opheffing van de ministeriële omzendbrief van 23 mei 2011 type ministerieel besluit prom. 30/06/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020203130 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot rectificatie van het ministerieel besluit van 28 maart 2019 houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake energie, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het d type ministerieel besluit prom. 30/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020042060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de rechtstreekse noodnummers waarop een alarmcentrale een alarm meldt type ministerieel besluit prom. 30/06/2020 pub. 16/07/2020 numac 2020203075 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij de maatregelen gebonden aan de crisis COVID-19 en betreffende het tijdelijk verbod tot het opleggen van restricties in de toegang tot de publieke waterdistributie met één maand worden verlengd type ministerieel besluit prom. 30/06/2020 pub. 10/03/2021 numac 2021200918 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020202901 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten
^