B.S. Index van de afkondigingen van 16 juli 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/07/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020042880 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat de doorstroming van prioritaire voertuigen betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/07/2020 pub. 29/07/2020 numac 2020203156 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 16/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020202955 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende een regeling van volledige schorsing van de uitvoering v type koninklijk besluit prom. 16/07/2020 pub. 03/08/2020 numac 2020202936 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het algemeen beheersorgaan en van de bijzondere beheerscomités van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 16/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020202967 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2015 waarbij aan de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen de toelating wordt verleend om sommige werknemers op zondag en 's nachts type koninklijk besluit prom. 16/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020015299 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopig verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2020 type koninklijk besluit prom. 16/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020203256 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het Arbeidshof te Antwerpen type koninklijk besluit prom. 16/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020203257 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het Arbeidshof te Antwerpen type koninklijk besluit prom. 16/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042389 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van Beroep van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 16/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020203258 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het Arbeidshof te Antwerpen type koninklijk besluit prom. 16/07/2020 pub. 11/08/2020 numac 2020041770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de betaling van een tegemoetkoming in de vervoerskos type koninklijk besluit prom. 16/07/2020 pub. 11/08/2020 numac 2020202719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 decem type koninklijk besluit prom. 16/07/2020 pub. 11/08/2020 numac 2020202720 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 septembe type koninklijk besluit prom. 16/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020041848 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 27 van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 16/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020042142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, houdende de interpretatie van artikel 10, § 2 van de collectieve

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020042584 bron ministerie van landsverdediging en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 6, tweede lid en artikel 8, § 3, derde lid, van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 houdende nadere regels voor de wettelijke medewerkingsplicht bij vorderingen door de inlichtingen- en veilighei type ministerieel besluit prom. 16/07/2020 pub. 25/02/2021 numac 2021020454 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2019 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 25 april 2019 betreffende de investeringssteun in de sectoren van de aquacultuurproductie en van de verwerking van type ministerieel besluit prom. 16/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020042390 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Comensia CVBA als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 16/07/2020 pub. 20/07/2020 numac 2020015219 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot algemene vrijstelling van heffing van de bijdrage tot de kosten gemaakt door de federale toezichthoudende overheden, bedoeld in artikel 3:70, § 4, vierde lid, van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van he

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2020 pub. 21/09/2020 numac 2020042959 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 2020 tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van secretaris-generaal bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2020 pub. 04/09/2020 numac 2020015451 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 16 juli 2020 tot aanwijzing van de leden van de evaluatiecommissie en tot bepaling van de vergoedingen toegekend aan de voorzitter en de leden van de evaluatiecommissie belast met de evaluatie van de m type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2020 pub. 04/09/2020 numac 2020015452 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 2020 tot aanwijzing van de leden van de evaluatiecommissie belast met de evaluatie van de mandaathouders van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel en van de instellingen van openbaar nu type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2020 pub. 21/09/2020 numac 2020042960 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 2020 tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-diensthoofd "Lucht, klimaat, energie en duurzame gebouwen" bij Leefmilieu type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2020 pub. 21/09/2020 numac 2020042958 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 2020 tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-diensthoofd "HR en financiën" bij Leefmilieu Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020031225 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 2020 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 betreffende telewerk type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042395 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest tot wijziging van artikel 11 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2020 pub. 19/08/2020 numac 2020042634 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de administratieve verantwoordelijke, de adjunct van de administratieve verantwoordelijke en de financieel verantwoordelijke van de Grondregie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020203313 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende het algemeen reglement op de provinciale comptabiliteit type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020203312 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2007 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, ter uitvoering van artikel L1315-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2020 pub. 18/09/2020 numac 2020015526 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot afbakening van de agglomeraties en infrastructuren die tegen 30 juni 2022 het voorwerp van geluidshinderkaarten moeten uitmaken en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2007 tot afbakening type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2020 pub. 02/09/2020 numac 2020015358 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de financiële tegemoetkomingen van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises " type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020016013 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van aluinhoudende leisteenmijnen van Flone Alun type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2020 pub. 13/08/2020 numac 2020203275 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017 tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene vergadering van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020016014 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van aluinhoudende leisteenmijnen van Saint-Nicolas type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2020 pub. 02/09/2020 numac 2020203592 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 augustus 2017 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep « Leefmilieu » en van het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 201 type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020042394 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van aanvullende vergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020031144 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende verscheidene tijdelijke maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2020 pub. 29/07/2020 numac 2020203166 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende verscheidene tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de woekering van schorskever van de fijnspar type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020031143 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake taxi's, verhuur van wagens met chauffeur en gelijkgestelde diensten type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2020 pub. 12/08/2020 numac 2020203271 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 september 2017 tot anwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep "Landelijke aangelegenheden" alsook de voorzitters ervan type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2020 pub. 12/08/2020 numac 2020203272 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot hernieuwing en benoeming van de leden van de Raad van bestuur van het Psychiatrisch gewestelijk centrum "Les Marronniers" type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020042384 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot sluiting van de gewone zitting 2019-2020 van het Waals Parlement type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2020 pub. 13/08/2020 numac 2020203276 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 februari 2014 tot aanwijzing of erkenning van de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter, de bijzitters en de griffier van de Kamer van beroep van "Wallonie-Bru type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2020 pub. 13/08/2020 numac 2020203277 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de afvaardiging van de Waalse Regering bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Maas en bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Schelde

decreet

type decreet prom. 16/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020203303 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de wijzigingen van het protocol van 1998 bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, wat persistente organische verontreinigende stoffen betreft, ondertekend te Genève type decreet prom. 16/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020203295 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 mei 2020 tussen de Duitse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het bereiken van de Europese energie- en klimaatdoelstellingen type decreet prom. 16/07/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020042369 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel 47/15 van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid en tot invoeging van een artikel 47/15bis om de maatregelen betreffende de gezondheidscrisis in verband met COVID-19 te nemen type decreet prom. 16/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020203297 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 september 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussel Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van verschillende bepalingen van het Protocol bij type decreet prom. 16/07/2020 pub. 11/08/2020 numac 2020203260 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van artikel 4bis van het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en de uitbating van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens en vliegvelden type decreet prom. 16/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020203299 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de wijzigingen van het protocol van 1998 bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake zware metalen, ondertekend te Genève, op 13 december 2012 type decreet prom. 16/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020203301 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de wijzigingen van het protocol van 1999 bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, ondertekend

omzendbrief

type omzendbrief prom. 16/07/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020031467 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende het principe van vrijstellingen van vergunningsaanvragen voor de aanleg of aanpassing van de publieke ruimte en voor de voorlopige proefaanleg van wegen type omzendbrief prom. 16/07/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020031465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de organisatie van een projectvergadering en andere overlegmomenten tussen ontwerper/aanvrager en de regionale overheid type omzendbrief prom. 16/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020042708 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministeriële omzendbrief met betrekking tot de monitoring van de personeelsplannen van de overheidsdiensten en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

erratum

type erratum prom. 16/07/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020031410 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat de doorstroming van prioritaire voertuigen betreft. - Erratum type erratum prom. 16/07/2020 pub. 28/07/2020 numac 2020042396 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan. - Erratum

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 16/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020042380 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2020/1435 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie met betrekking tot de goedkeuring van de referentiesystemen voor de erkenning van de competenties in verband met het beroep van "uitbeender/uitsnijder. - uitbeenster/uitsnijdster" in he type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 16/07/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020042381 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2020/1434 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie met betrekking tot de goedkeuring van de referentiesystemen voor de erkenning van de competenties in verband met het beroep van "koelmonteur/-monteuse" in het kader van het samenwerking

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 16/07/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020203693 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren "sociale aangelegenheden" en "gezondheid" type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 16/07/2020 pub. 22/10/2020 numac 2020203806 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 19 april 1995 houdende vastlegging van de procedure voor de erkenning en de sluiting van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 16/07/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020015271 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot stijving van het reservefonds van de kinderbijslagfondsen op grond van de ten onrechte uitbetaalde gezinsbijslag die wordt teruggeïnd type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 16/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020042388 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de verdelingsregels tussen de werkgevers van de privésector en de openbare sector van de door Iriscare aan het Sectoraal Spaarfonds van de federale sect type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 16/07/2020 pub. 21/09/2020 numac 2020015515 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand
^