B.S. Index van de afkondigingen van 23 juli 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/07/2020 pub. 29/07/2020 numac 2020042361 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 2019 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2020 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 23/07/2020 pub. 07/09/2020 numac 2020015444 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende machtiging voor een activiteit als bedoeld bij de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen op verzoek van het type ministerieel besluit prom. 23/07/2020 pub. 28/08/2020 numac 2020015330 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot afbakening van de zones en agglomeraties voor de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit type ministerieel besluit prom. 23/07/2020 pub. 21/08/2020 numac 2020031201 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de verlenging van de tijdelijke toelatingen voor het op de markt brengen en gebruik van bepaalde PT 1 en PT 2 biociden die werden verleend naar aanleiding van de uitbraak van het nieuwe coronavirus type ministerieel besluit prom. 23/07/2020 pub. 17/08/2020 numac 2020042437 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de regelgeving over de certificering en het in de handel brengen van het plantaardig teeltmateriaal, wat betreft de herziening van de indeling van plaagorganismen van planten en de introductie van gereguleerde niet-q type ministerieel besluit prom. 23/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020042720 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling, voor de berekening van de verblijfkosten voor 2020, van de referentierentevoet bedoeld bij artikel 9 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 december 2017 tot uitvoering van het decreet van 1 type ministerieel besluit prom. 23/07/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020042487 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 20 en 28 van het ministerieel besluit van 23 december 2015 tot uitvoering van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling type ministerieel besluit prom. 23/07/2020 pub. 14/09/2020 numac 2020203719 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de organisatie en de inhoud van opleidingen en permanente opleidingen, alsook betreffende de inhoud en de organisatie van en de deelname aan het examen in het kader van de certificering "Water" voor bebouwde onroerende goe

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 23/07/2020 pub. 31/08/2020 numac 2020203568 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van essentiële redenen om vrijgesteld te worden van de tijdelijke isolatie en het medisch onderzoek type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 23/07/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020203692 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 februari 2020 tot aanwijzing van artsen-gezondheidsinspecteurs met toepassing van het decreet van 1 juni 2004 betreffende de gezondheidspromotie en inzake medische preventie
^