B.S. Index van de afkondigingen van 22 augustus 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 01/09/2020 numac 2020031281 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 april 2019 tot uitvoering van de wet van 17 maart 2019 tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenst type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 07/09/2020 numac 2020015405 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-52-21 van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 en bestemd voor het dekken type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 02/09/2020 numac 2020031287 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2018 houdende het beheer van het centraal erfrechtregister type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 01/09/2020 numac 2020031288 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het in artikel 194septies/1, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, bedoelde model van de opgave en de in datzelfde artikel bedoelde nadere regels type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 01/09/2020 numac 2020031282 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de vertegenwoordigers bij het ComitĂ© van wijzen bedoeld in artikel 4 van de wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 07/09/2020 numac 2020015434 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen betreffende het moederschapsverlof type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 31/08/2020 numac 2020042375 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende zeevarenden type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 31/08/2020 numac 2020031289 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 2, achtste lid, van de wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie , met betrekking tot de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 31/08/2020 numac 2020031273 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten g type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 31/08/2020 numac 2020031268 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de wijziging van het tweede beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden" type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 28/08/2020 numac 2020042802 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot tijdelijke afwijking van sommige termijnen in de procedure van de verificatie van de uitgaven opgenomen in artikel 164 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering omwille van het COVID-19- type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 28/08/2020 numac 2020031275 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en houdende ontslag van een personaliteit van deze Raad type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 27/08/2020 numac 2020031194 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 67sexies, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 27/08/2020 numac 2020042754 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de ledenmagistraten van de Hoge Raad voor de Justitie type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 07/09/2020 numac 2020015459 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in 2020 type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 04/09/2020 numac 2020042659 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterijen met biljetten, genaamd "20X the money ", "50X the money" en "100X the money", door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/08/2020 pub. 22/08/2020 numac 2020031255 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type ministerieel besluit prom. 22/08/2020 pub. 27/08/2020 numac 2020010420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 03/09/2020 numac 2020031176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende ge

erratum

type erratum prom. 22/08/2020 pub. 04/09/2020 numac 2020015433 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de ledenmagistraten van de Hoge Raad voor de Justitie. - Erratum type erratum prom. 22/08/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020203721 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 te
^