B.S. Index van de afkondigingen van 11 september 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020015599 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs type koninklijk besluit prom. 11/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020043019 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 april 2013 tot uitvoering van artikel 52, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betre type koninklijk besluit prom. 11/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020015601 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur en tot opheffing van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, me type koninklijk besluit prom. 11/09/2020 pub. 21/09/2020 numac 2020043035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. 11/09/2020 pub. 22/09/2020 numac 2020043053 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot opheffing van de koninklijke besluiten bedoeld in artikel 145, 1°, 2°, 4°, 7°, 8° en 12° van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren type koninklijk besluit prom. 11/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020015597 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels van het openbaar register van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants en, de toekenning van de hoedanigheid aan de personen van derde landen en aan de rechtspersonen, de regels inz

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/09/2020 pub. 17/09/2020 numac 2020015505 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikel 23 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 tot instellen van een terugbetaalbaar voorschot ter ondersteuning van de opstart van de evenementensector type ministerieel besluit prom. 11/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020203903 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de kamer voor de examens die in de Franse taal en in de Duitse taal zijn afgelegd, van de Beroepscommissie die uitspraak moet doen over de beroepen in verband met mislukking voor het praktische examen v type ministerieel besluit prom. 11/09/2020 pub. 18/09/2020 numac 2020042931 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 11/09/2020 pub. 18/09/2020 numac 2020042929 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/09/2020 pub. 23/09/2020 numac 2020043107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan de sportsector in het kader van het noodfonds sport naar aanleiding van de COVID-19-pandemie type besluit van de vlaamse regering prom. 11/09/2020 pub. 08/12/2020 numac 2020016229 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 11/09/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020043185 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een definitieve bandingfactor voor het project `Christeyns' type besluit van de vlaamse regering prom. 11/09/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020043183 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een voorlopige bandingfactor voor het project `Aperam' type besluit van de vlaamse regering prom. 11/09/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020031482 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 11/09/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020043256 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van de personeelsleden van het departement Kanselarij en Bestuur aan het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, het Agentschap Overheidspersoneel, het Agentschap Facilitair Bedrijf, het Agentsc type besluit van de vlaamse regering prom. 11/09/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020015567 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de reorganisatie van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur en de samenvoeging van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur met het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/09/2020 pub. 18/09/2020 numac 2020015561 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de tijdelijke wijziging van het organiek reglement tot vaststelling van de regeling inzake personeel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en van de personeelsformatie type besluit van de vlaamse regering prom. 11/09/2020 pub. 15/12/2020 numac 2020044221 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de mobipunten en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels betreffende de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid

erratum

type erratum prom. 11/09/2020 pub. 07/10/2020 numac 2020015693 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs. - Erratum
^