B.S. Index van de afkondigingen van 24 september 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020043111 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 24/09/2020 pub. 08/10/2020 numac 2020015730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020015642 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 24/09/2020 pub. 07/10/2020 numac 2020015641 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van de Bijzondere raadgevende commissie Mededinging type ministerieel besluit prom. 24/09/2020 pub. 07/10/2020 numac 2020031389 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2017 betreffende de machtiging van Vereniging Bureau Veritas VZW als overeenstemmingsbeoordelingsinstantie in uitvoering van artikel 42 van het koninklijk besluit van 13 november

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020043196 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot tijdelijke versoepeling van sommige voorwaarden voor de toekenning van betaald educatief verlof type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2020 pub. 23/10/2020 numac 2020043338 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van adjunct-directeur/directrice-generaal bij Brussel Stedenbouw en Erfgoed

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2020 pub. 09/10/2020 numac 2020204089 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van een categorie conjunctureel beschermde afnemers van elektriciteit en gas op korte termijn in het kader van de COVID-19-crisis type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020204101 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2020 tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2020 pub. 06/10/2020 numac 2020204053 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toepassing van artikel 4, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 10 van 26 maart 2020 betreffende de tijdelijke opschorting van sommige fiscale bepalingen type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020043198 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 mei 2020 houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de rijopleiding en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2020 houdende noodmaa type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020203993 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017 tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene vergadering van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020043199 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020043230 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van de bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 2020 houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activit

decreet

type decreet prom. 24/09/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020043223 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van bijzondere machten nr. 39 van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juni 2020 dat ernaar streeft filmopnames te hervatten door de risico's in verband met de COVID-19-crisis te garanderen type decreet prom. 24/09/2020 pub. 19/10/2020 numac 2020043298 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van bijzondere machten nr. 39 van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juni 2020 dat ernaar streeft filmopnames te hervatten met beperking van de risico's voortvloeiend uit de COVID-19-crisis. - Adden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/09/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020043229 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van raden van bestuur van de publiekrechtelijke maatschappijen voor het bestuur van de schoolgebouwen van het door de overheid georganiseerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/09/2020 pub. 19/10/2020 numac 2020031475 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij afwijking van verschillende normen in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2020-2021 wordt verleend type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/09/2020 pub. 08/10/2020 numac 2020043221 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 26 mei 2011 tot verlenging van het mandaat van de vereniging zonder winstoogmerk Coordination des associations de seniors, erkend als Commission des seniors de la Communa type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/09/2020 pub. 08/10/2020 numac 2020043218 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2019 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de "Académie de Recherche et d'En type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/09/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020043219 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de graden die toegang verlenen tot de specialisatiebachelors type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/09/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020043222 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de voorzitter en de vice-voorzitster van de Hoge Raad voor Opvoeding tot de Media type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/09/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020043220 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende rangschikking van de cursussen in de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 24/09/2020 pub. 03/11/2020 numac 2020031617 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Algemeen Beheerscomité van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijsl
^