B.S. Index van de afkondigingen van 29 september 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/09/2020 pub. 20/11/2020 numac 2020043284 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van het Wetboek van economisch recht en van andere wetten met het oog op het versterken van de opsporings- en handhavingsbevoegdheden in overeenstemming met en in uitvoering van Verordening 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raa

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/09/2020 pub. 05/10/2020 numac 2020015656 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2020 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de Sport type ministerieel besluit prom. 29/09/2020 pub. 05/10/2020 numac 2020015655 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van het adviescomité voor de opvang in een gemeenschapscentrum van uithandengegeven jongeren type ministerieel besluit prom. 29/09/2020 pub. 06/10/2020 numac 2020015666 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 1975 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 15 januari 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen type ministerieel besluit prom. 29/09/2020 pub. 07/10/2020 numac 2020204068 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de verordening van 16 september 2020 van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering tot wi type ministerieel besluit prom. 29/09/2020 pub. 08/10/2020 numac 2020015706 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit van ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 29/09/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020203960 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie van Advies en Toezicht bedoeld in de afdelingen 6.3.8. van de Boeken 1, 2 en 3 betreffende de elektrische installaties en de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie
^