B.S. Index van de afkondigingen van 30 september 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 05/10/2020 numac 2020015667 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 1 van de wet van 19 januari 1961 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in uitzonderlijke omstandigheden toelating wordt verleend om bepaalde geneeskundige handelin type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 03/11/2020 numac 2020031598 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende zeventiende verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, a type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 03/11/2020 numac 2020043332 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 houdende de regels voor het ticketbeheer ter gelegenheid van voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 04/11/2020 numac 2020015902 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vertegenwoordiging inzake octrooien type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 04/11/2020 numac 2020015903 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende het tuchtreglement van toepassing op de octrooigemachtigden type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 06/11/2020 numac 2020043083 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de lichtseinen waarover voertuigen aan de kop van een trein moeten beschikken type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 06/11/2020 numac 2020043084 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de procedure voor eensluidend advies van de Veiligheidsinstantie en betreffende de bekendmaking van de elementen bedoeld in artikel 68, § 6, van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 06/11/2020 numac 2020043086 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de principes die van toepassing zijn op de exploitatieveiligheid van de spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 23/11/2020 numac 2020043248 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 15, § 10, van de wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie en betreffende de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandele type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 24/11/2020 numac 2020043523 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 24/11/2020 numac 2020043524 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 24/11/2020 numac 2020043525 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020031582 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende de bereiding en de aflevering van geneesmiddelen en het gebruik en de distributie van medische hulpmiddelen binnen verzorgingsinstellingen type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044558 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2016 tot vaststelling van de personeelsformatie bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 05/05/2021 numac 2020016199 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 1.350.000 EUR aan het Paleis voor Schone Kunsten in toepassing van bijakte n° 13 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedeli type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 22/10/2020 numac 2020043423 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 05/05/2021 numac 2020016198 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 4.150.000 EUR aan het Paleis voor Schone Kunsten in toepassing van bijakte n° 13 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedeli type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020031434 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van een tijdelijke financiële tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten van bijzondere beschermingsmaatregelen en materialen, in het kader van de COVID-19 pandemie type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020015740 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor de kennis van de engelse taal aan sommige militairen in werkelijke dienst type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020031538 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van off type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020043289 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling en toekenning van een subsidie aan de Sectorale Fondsen Sociale Maribel voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten voor de uitvoering van artikel 4, § 2, van de wet van 9 december 2019 tot oprichting van een Zorg type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 16/10/2020 numac 2020031278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten inzake de verdeling van bepaalde bevoegdheden type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 19/10/2020 numac 2020043345 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 19 december 2000 houdende erkenning van de NV BELGONUCLEAIRE als exploitant van een kerninstallatie type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 21/10/2020 numac 2020015784 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot verlenging van de taalkader van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 20/10/2020 numac 2020043306 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 21/10/2020 numac 2020015792 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het centraal bestuur van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/09/2020 pub. 08/10/2020 numac 2020015708 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een vereniging in het kader van een rechtsvordering tot collectief herstel type ministerieel besluit prom. 30/09/2020 pub. 09/10/2020 numac 2020015679 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 oktober 1975 genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militair die in belgie verplicht wordt type ministerieel besluit prom. 30/09/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020031418 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijkomende tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de reiskosten van gedialyseerde rechthebbenden, van kankerpatiënten en in het kader van de revalidatie in type ministerieel besluit prom. 30/09/2020 pub. 19/10/2020 numac 2020204157 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de drempels en tot machtiging van de instellingen bedoeld in artikel 16 van het besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2007 tot vaststelling van de minimale gezondheidsnormen, de overbevolkingsnormen en houden type ministerieel besluit prom. 30/09/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020031456 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 oktober 2016 houdende benoeming van de leden van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. 30/09/2020 pub. 22/10/2020 numac 2020043333 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2005 tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door de Koninklijke Bibliotheek van België

erratum

type erratum prom. 30/09/2020 pub. 09/10/2020 numac 2020031426 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende exportverbod van griepvaccins, in het kader van de COVID-19 pandemie. - Erratum
^