B.S. Index van de afkondigingen van 1 oktober 2020

Snelle toegang:

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/10/2020 pub. 08/10/2020 numac 2020015725 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de Proxi-lening type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/10/2020 pub. 19/11/2020 numac 2020015976 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de evaluatiecommissie belast met de evaluatie van de mandaathouders van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel, van de instellingen van openbaar nut van het Brussels

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/10/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020031492 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot versoepeling van de bepalingen inzake verloven om dwingende redenen in de context van van de COVID 19-pandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten type besluit van de waalse regering prom. 01/10/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020204125 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Comité "Welzijn en Gezondheid" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 01/10/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020204127 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Comité "Handicap" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 01/10/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020204130 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Comité "Gezinnen" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 01/10/2020 pub. 14/10/2020 numac 2020204121 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden en van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Beheerscomité van de "Caisse publique wallonne d'allocations familiales" type besluit van de waalse regering prom. 01/10/2020 pub. 14/10/2020 numac 2020204120 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 maart 2019 tot aanwijzing van de leden van de Commissie van de centra voor socioprofessionele inschakeling type besluit van de waalse regering prom. 01/10/2020 pub. 21/10/2020 numac 2020204214 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 december 2014 tot omzetting van de graden van de federale ambtenaren die naar de diensten van de Waalse Regering overgeplaatst worden type besluit van de waalse regering prom. 01/10/2020 pub. 23/10/2020 numac 2020204244 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een subsidie aan de werkgevers voor de aankoop van een dienstfiets

decreet

type decreet prom. 01/10/2020 pub. 20/10/2020 numac 2020043331 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de Waalse gewestelijke belastingen, met het oog op de omzetting van Richtlijn 2018/822/EU wat betreft verplichte automatische uitwis type decreet prom. 01/10/2020 pub. 19/10/2020 numac 2020204147 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type decreet prom. 01/10/2020 pub. 19/10/2020 numac 2020204140 bron waalse overheidsdienst Decreet tot beëindiging van de compensatie tussen de hoeveelheden elektriciteit opgenomen en geïnjecteerd op het net en tot toekenning van premies ter bevordering van het rationeel energiegebruik en de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebro type decreet prom. 01/10/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020031446 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2014 betreffende de communicaties via elektronische weg tussen de gebruikers en de Waalse openbare overheden type decreet prom. 01/10/2020 pub. 16/10/2020 numac 2020031526 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de organisatie tot 31 maart 2021 van de vergaderingen van de gemeentelijke en provinciale organen type decreet prom. 01/10/2020 pub. 16/10/2020 numac 2020031527 bron waalse overheidsdienst Decreet tot organisatie, tot en met 31 december 2020, van de vergaderingen van de organen van de intercommunales, van de maatschappijen met een significante lokale overheidsparticipatie, van de verenigingen van overheden bedoeld in artikel 118 van de orga type decreet prom. 01/10/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020031450 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2014 betreffende de communicaties via elektronische weg tussen de gebruikers en de Waalse openbare overheden, voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 01/10/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020204124 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel 16/1 van het "Klimaatdecreet" van 20 februari 2014 type decreet prom. 01/10/2020 pub. 16/10/2020 numac 2020031525 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de organisatie tot 31 maart 2021 van de vergaderingen van de organen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

document

type document prom. 01/10/2020 pub. 17/11/2020 numac 2020043612 bron brussels hoofdstedelijk gewest Aanstelling van de vertegenwoordigers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering binnen de Adviesraad Gas en Elektriciteit van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/2020 pub. 14/10/2020 numac 2020031462 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de referentiesystemen voor de erkenning van de competenties op het gebied van de volgende beroepen van "Onderhoudstuinier", "Magazijnier", "Arbeider brood- en banketbakker", "Monteur sa

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 01/10/2020 pub. 21/10/2020 numac 2020204115 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging en opheffing van bepaalde bepalingen met het oog op de uitvoering van Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 01/10/2020 pub. 03/11/2020 numac 2020204284 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 19 februari 2015 tot aanwijzing van inspecteurs met toepassing van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 01/10/2020 pub. 12/11/2020 numac 2020204236 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot verlenging van de periode vermeld in artikel 43.5 van het decreet van 28 mei 2018 betreffende de AktiF- en AktiF Plus-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 01/10/2020 pub. 12/11/2020 numac 2020204526 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van het Platform voor Arbeidsbemiddeling en Uitzendbemiddeling type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 01/10/2020 pub. 03/11/2020 numac 2020204281 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot opheffing van verscheidene bepalingen voor de psychiatrische sector
^