B.S. Index van de afkondigingen van 4 november 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/11/2020 pub. 20/11/2020 numac 2020031663 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot regeling van de beroepsprocedure tegen de administratieve geldboete bedoeld in boek XV, titel 1/2 van het Wetboek van economische recht type wet prom. 04/11/2020 pub. 20/11/2020 numac 2020031691 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van het Wetboek van economisch recht en van andere wetten met het oog op het versterken van de opsporings- en handhavingsbevoegdheden in overeenstemming met en in uitvoering van Verordening 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raa type wet prom. 04/11/2020 pub. 17/11/2020 numac 2020016039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie type wet prom. 04/11/2020 pub. 17/11/2020 numac 2020016034 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van het Wetboek van economisch recht en van andere wetten met het oog op het versterken van de opsporings- en handhavingsbevoegdheden in overeenstemming met en in uitvoering van Verordening 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raa type wet prom. 04/11/2020 pub. 13/11/2020 numac 2020204643 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie type wet prom. 04/11/2020 pub. 13/11/2020 numac 2020015900 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet tot wijziging van de wet van 30 oktober 2018 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid met het oog op het uitstel van de inwerkingtreding van de wettelijke bepalingen inzake de vestiging van voor het publiek opengestelde apotheken

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/11/2020 pub. 24/11/2020 numac 2020042984 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, type koninklijk besluit prom. 04/11/2020 pub. 04/12/2020 numac 2020203804 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2014 tot v type koninklijk besluit prom. 04/11/2020 pub. 04/12/2020 numac 2020203898 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 04/11/2020 pub. 24/11/2020 numac 2020031683 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type koninklijk besluit prom. 04/11/2020 pub. 24/11/2020 numac 2020031682 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 04/11/2020 pub. 04/12/2020 numac 2020203899 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op type koninklijk besluit prom. 04/11/2020 pub. 24/11/2020 numac 2020031681 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Koninklijke Bibliotheek van België type koninklijk besluit prom. 04/11/2020 pub. 23/11/2020 numac 2020031656 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage ten bate van de vzw Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 04/11/2020 pub. 22/12/2020 numac 2020016339 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk Besluit tot toekenning van een subsidie aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de deelname van België in 2020 aan het werkprogramma 2020-2021 "achieving high performing health systems" type koninklijk besluit prom. 04/11/2020 pub. 17/11/2020 numac 2020043582 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2020 inzake milieuvriendelijke scheepvaart type koninklijk besluit prom. 04/11/2020 pub. 12/11/2020 numac 2020015988 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende de derde gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten type koninklijk besluit prom. 04/11/2020 pub. 10/11/2020 numac 2020015982 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten g

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/11/2020 pub. 12/11/2020 numac 2020043561 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 houdende benoeming van de leden van de subcommissie Sociaal-cultureel beleid en gelijke kansen type ministerieel besluit prom. 04/11/2020 pub. 12/11/2020 numac 2020043560 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Subcommissie Kwalificatie

arrest

type arrest prom. 04/11/2020 pub. 06/11/2020 numac 2020015973 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat uithuiszettingen tijdelijk verbiedt
^