B.S. Index van de afkondigingen van 20 januari 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/01/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021040475 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex type wet prom. 20/01/2021 pub. 16/02/2021 numac 2021040421 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende maatregelen tegen de verspreiding van de COVID-19-pandemie voor wat betreft het tariefsysteem van de luchthaven Brussel-Nationaal

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/01/2021 pub. 27/01/2021 numac 2021020167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het toekennen van een toeslag voor werknemers die in 2020 tijdelijk werkloos werden gesteld type koninklijk besluit prom. 20/01/2021 pub. 10/03/2021 numac 2021040490 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Glasnijverheid type koninklijk besluit prom. 20/01/2021 pub. 15/02/2021 numac 2021040145 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2020 tot vaststelling van de retributies inzake scheepvaart type koninklijk besluit prom. 20/01/2021 pub. 12/02/2021 numac 2021020264 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 augustus 2013 betreffende de aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van Raden van de Orde der dierenartsen en de dierenartsen die aan de Hoge Raad van de Orde der dierenartsen type koninklijk besluit prom. 20/01/2021 pub. 09/02/2021 numac 2021020272 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van bandagis type koninklijk besluit prom. 20/01/2021 pub. 09/02/2021 numac 2021020268 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 31 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri type koninklijk besluit prom. 20/01/2021 pub. 08/02/2021 numac 2021200466 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering, voor het jaar 2021, van artikel 21, § 3, eerste lid, en § 4, van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale type koninklijk besluit prom. 20/01/2021 pub. 04/02/2021 numac 2021200386 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 20/01/2021 pub. 04/02/2021 numac 2021030245 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen v type koninklijk besluit prom. 20/01/2021 pub. 10/03/2021 numac 2021040491 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden of zilveren ereteken van Laureaat van de Arbeid van België. - Glasnijverheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/01/2021 pub. 04/02/2021 numac 2021040219 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot benoeming van de regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap type ministerieel besluit prom. 20/01/2021 pub. 01/02/2021 numac 2021040237 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de aanvraag tot registratie van de benaming « Boudin blanc de Liège » als beschermde geografische aanduiding type ministerieel besluit prom. 20/01/2021 pub. 01/02/2021 numac 2021040152 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2008 tot vaststelling van de regels voor berekening van de transmissieverliezen type ministerieel besluit prom. 20/01/2021 pub. 27/01/2021 numac 2021040151 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende uitvoering van bijlagen XXI en XXII van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen en houdend

overeenkomst

type overeenkomst prom. 20/01/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021030400 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^