B.S. Index van de afkondigingen van 1 februari 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/02/2021 pub. 12/02/2021 numac 2021040443 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de toelage verleend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in artikel 40 van de wet b type koninklijk besluit prom. 01/02/2021 pub. 15/02/2021 numac 2021040438 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 01/02/2021 pub. 15/02/2021 numac 2021040439 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, houdende de aanpassing van het leeftijdscriterium van 21 naar 1 type koninklijk besluit prom. 01/02/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021200230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werkli type koninklijk besluit prom. 01/02/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021200240 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/02/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021040519 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit in toepassing van het artikel 39, 2de lid van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak, betreffende bepaalde sub

arrest

type arrest prom. 01/02/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021040489 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën tot wijziging van het Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën van 21 november 2013 tot oprichting van de buit

lijst

type lijst prom. 01/02/2021 pub. 12/02/2021 numac 2021030288 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket. - U.C.M
^