B.S. Index van de afkondigingen van 11 februari 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/02/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021030285 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten, teneinde de verkoop aan minderjarigen van metalen patronen met distikstofmonoxide te v

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/02/2021 pub. 16/02/2021 numac 2021020333 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants type koninklijk besluit prom. 11/02/2021 pub. 16/03/2021 numac 2021040681 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Broodbakkerij, Banketbakkerij, Ambachtelijke ijsbereiding en chocoladebewerking type koninklijk besluit prom. 11/02/2021 pub. 10/03/2021 numac 2021040680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid van België aan een lid van een organiserend of technisch comité type koninklijk besluit prom. 11/02/2021 pub. 16/03/2021 numac 2021040682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid van België - Broodbakkerij, Banketbakkerij, Ambachtelijke ijsbereiding en chocoladebewerking type koninklijk besluit prom. 11/02/2021 pub. 31/03/2021 numac 2021020578 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten type koninklijk besluit prom. 11/02/2021 pub. 04/03/2021 numac 2021030451 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van sommige leden van de raad van bestuur bij het War Heritage Institute type koninklijk besluit prom. 11/02/2021 pub. 03/03/2021 numac 2021030443 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vervanging van een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/02/2021 pub. 18/02/2021 numac 2021040572 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 september 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015 betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 11/02/2021 pub. 08/03/2021 numac 2021020404 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de Nederlandstalige ombudspersoon voor de ombudsdienst bij de federale commissie `Rechten van de patiënt' type ministerieel besluit prom. 11/02/2021 pub. 22/02/2021 numac 2021030327 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vastlegging van de forfaitaire tegemoetkomingen zoals voorzien in artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit van 30 oktober 2020 tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van een uitzonderlijke federale financi type ministerieel besluit prom. 11/02/2021 pub. 08/03/2021 numac 2021020442 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening type ministerieel besluit prom. 11/02/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021200669 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 2017 tot aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor de erkenning van de dienstenchèquebedrijven type ministerieel besluit prom. 11/02/2021 pub. 18/02/2021 numac 2021030289 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 11/02/2021 pub. 25/02/2021 numac 2021030356 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening type ministerieel besluit prom. 11/02/2021 pub. 18/02/2021 numac 2021030290 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 11/02/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021030373 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van de adjunct-secretaris van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 11/02/2021 pub. 18/02/2021 numac 2021030291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 11/02/2021 pub. 11/03/2021 numac 2021200914 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/02/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021041013 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot herbestemming van het terrein als aangegeven op het plan G3.354, inneming 2, en gelegen op het grondgebied van de gemeente Jette ter hoogte van het kruispunt van de Dikkebeuklaan met de Laarbeeklaan type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/02/2021 pub. 01/03/2021 numac 2021030397 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/02/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021020406 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende dringende maatregelen op het vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid om de verspreiding van COVID-19 in te dijken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/02/2021 pub. 22/02/2021 numac 2021020405 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende overdracht van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/02/2021 pub. 18/02/2021 numac 2021030353 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot benoeming van de adjunct-directeur-generaal van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/02/2021 pub. 22/02/2021 numac 2021200753 bron waalse overheidsdienst Besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2020 houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding type besluit van de waalse regering prom. 11/02/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021200670 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 26 mei 2016 tot benoeming van de leden van de financiële en budgettaire Monitoringsraad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 11/02/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021200764 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 3 december 2020 houdende toekenning van subsidies voor bepaalde investeringen inzake sportinfrastructuur en tot opheffing van het decreet van 9 juli 2015 houdende toekenning van subsid type besluit van de waalse regering prom. 11/02/2021 pub. 18/02/2021 numac 2021040573 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015 betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector

decreet

type decreet prom. 11/02/2021 pub. 17/02/2021 numac 2021030368 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen type decreet prom. 11/02/2021 pub. 17/02/2021 numac 2021040539 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende afwijking van artikel L1232-24, § 1, tweede lid, van het Wetboek van plaatselijke democratie en decentralisatie betreffende de vaststelling van de doodsoorzaak door een geneesheer

document

type document prom. 11/02/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021020455 bron ministerie van de franse gemeenschap Registratie van wapens van natuurlijke personen of familieverenigingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2021 pub. 05/03/2021 numac 2021030427 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de lijst van actieprojecten voor positieve discriminatie voor het jaar 2021, overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kanse type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2021 pub. 05/03/2021 numac 2021030419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning en subsidiëring van de ondersteuningsdiensten op het gebied van preventieve geneeskunde en gezondheidspromotie, van de operationele dienst op het gebied van de bevordering van de mondge type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2021 pub. 05/03/2021 numac 2021030431 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap betreffende de uitvoering van de driejarige actieplannen inzake preventie door de preventieraden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2021 pub. 05/03/2021 numac 2021030434 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de ambten, bekwaamheidsbewijzen en barema's tot uitvoering van de artikelen 7, 16, 50 en 263 van het decr type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2021 pub. 10/03/2021 numac 2021030382 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bijzondere machten nr. 58 betreffende de steun aan de sector van het hoger onderwijs in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2021 pub. 10/03/2021 numac 2021030383 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 60 houdende afwijking van een aantal bepalingen betreffende de stages in de kwalificatieafdeling van het secundair onderwijs en opleidingen in het alternerend secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2021 pub. 16/03/2021 numac 2021030464 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de verbindingen cursus/ambt genomen ter uitvoering van artikel 10 van het decreet van 11 april 2014 tot r type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2021 pub. 10/03/2021 numac 2021030381 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 59 betreffende de steun aan de ontmoetings- en verblijfscentra in het kader van de tweede golf van de gezondheidscrisis COVID-19 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2021 pub. 05/03/2021 numac 2021030414 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 21 juni 1999 betreffende de vervanging van sommige personeelsleden van de regeringsdiensten van de Franse Gemeenschap en van de i type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2021 pub. 05/03/2021 numac 2021030426 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap betreffende de opleiding van de animatoren en de coördinatoren van de vakantiecentra, de machtiging van de opleidingsinstellingen, de goedkeuring van de brevetten, de gelijkwaardigheidsverklaring en de ad type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2021 pub. 22/02/2021 numac 2021040552 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 52 houdende afwijking van sommige bepalingen betreffende de definitieve uitsluiting van leerlingen en de weigering van de herinschrijving in het leerplichtondewijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2021 pub. 22/02/2021 numac 2021040585 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 56 houdende diverse maatregelen betreffende het kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2021 pub. 22/02/2021 numac 2021040583 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 54 houdende afwijking van sommige bepalingen betreffende de organisatie van de examencommissie voor het bekwaamheidsbewijs van pedagogische bevoegdheid en de examencommissies voo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021030412 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 7 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2021 pub. 25/02/2021 numac 2021040586 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 57 betreffende de indiening van aanvragen om inschrijving van niet-ingezeten studenten voor het academiejaar 2021-2022 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2021 pub. 25/02/2021 numac 2021040584 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 55 houdende afwijking van diverse bepalingen betreffende het aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2021 pub. 02/03/2021 numac 2021030420 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het programma voor de voortgezette opleiding van beroepsbeoefenaars en vrijwilligers die werken in de sectoren van de opvang van jonge kinderen en van de vrijetijdsbestedingsopvang, de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2021 pub. 05/03/2021 numac 2021030369 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 53 tot uitstel van de invoering van de gemeenschappelijke kern in het 1ste en 2de leerjaar van het lager onderwijs tot het schooljaar 2022-2023 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2021 pub. 05/03/2021 numac 2021030421 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 mei 2009 betreffende de opleidingen van de animators en coördinators van vakantiecentra, de erkenning van de opleidingsorgane type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2021 pub. 02/03/2021 numac 2021030372 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 50 betreffende de schietsport en de in de Franse Gemeenschap georganiseerde sportbeweging type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2021 pub. 02/03/2021 numac 2021030371 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 51 tot afwijking van sommige statutaire voorschriften betreffende het onderwijzend personeel en de PMS-centra en tot verlenging van de termijnen voor opleiding tijdens de loopbaa type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2021 pub. 02/03/2021 numac 2021030370 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 49 betreffende de steun van de sportfederaties en-verenigingen erkend in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis

arrest

type arrest prom. 11/02/2021 pub. 08/03/2021 numac 2021020413 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het eHealth-platform voor het jaar 2021

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 11/02/2021 pub. 16/02/2021 numac 2021030344 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2020/2613 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de toekenning van bepaalde voordelen aan stagiaires die een beroepsopleiding volgen in

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 11/02/2021 pub. 02/04/2021 numac 2021201330 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 17 september 2020 tot aanwijzing van de leden van de commissie van beroep bevoegd voor de ambtenaren van de Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 11/02/2021 pub. 02/04/2021 numac 2021201332 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 14 februari 2017 tot aanwijzing van de leden van de Raad voor Gezinsbijslagen type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 11/02/2021 pub. 31/03/2021 numac 2021201175 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de kalender voor het schooljaar en het academiejaar 2021-2022 type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 11/02/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021201303 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 17 december 2009 tot vastlegging van de persoonlijke participatie in de inrichtingen en diensten van de Duitstalige Gemeenschap voor gehandicapten type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 11/02/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021201305 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 19 juli 2012 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan personeelsleden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 11/02/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021201304 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 7 juni 2018 tot aanwijzing van inspecteurs met toepassing van het decreet van 11 december 2017 betreffende integratie en samenleven in diversiteit

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 11/02/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021040553 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 4 juli 2019 van het Verenigd College betreffende de administratiekosten van de kinderbijslagfondsen type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 11/02/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021040538 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Algemeen Beheerscomité betreffende een mobiliteit in de graad van eerste attaché deskundige in de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel- type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 11/02/2021 pub. 02/03/2021 numac 2021020426 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het Koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg" moet voldoen om erkend type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 11/02/2021 pub. 09/03/2021 numac 2021040620 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldiging type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 11/02/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021040550 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsr
^