B.S. Index van de afkondigingen van 26 februari 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/02/2021 pub. 22/03/2021 numac 2021200389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17/40 van 15 december 2020, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 decemb type koninklijk besluit prom. 26/02/2021 pub. 04/03/2021 numac 2021040804 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 26/02/2021 pub. 22/03/2021 numac 2021200435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2008 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de sociale organisaties type koninklijk besluit prom. 26/02/2021 pub. 22/03/2021 numac 2020044034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 26/02/2021 pub. 12/03/2021 numac 2021201022 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/02/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021203562 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 17 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 26/02/2021 pub. 06/04/2021 numac 2021041079 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter van de examencommissie van de Franse Gemeenschap aan de " Université de Mons" voor het academiejaar 2020-2021 type ministerieel besluit prom. 26/02/2021 pub. 16/03/2021 numac 2021040855 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de secretaris van de Planningscommissie medisch aanbod

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2021 pub. 10/03/2021 numac 2021040909 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2021 pub. 31/03/2021 numac 2021020670 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot regeling van sommige verloven voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool en het besluit v type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2021 pub. 30/03/2021 numac 2021030842 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de modaliteiten voor een kortere terugvorderingstermijn voor technische installaties bij gesubsidieerde onderwijsinfrastructuur type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2021 pub. 25/03/2021 numac 2021030697 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 19 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2021 pub. 25/03/2021 numac 2021020587 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de VLAREME van 28 oktober 2016, wat betreft het gebruik van debietmeters in bewerkings- en verwerkingseenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2021 pub. 25/03/2021 numac 2021020588 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2016 houdende de regeling voor huursubsidies voor schoolinfrastructuur type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2021 pub. 25/03/2021 numac 2021020585 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van niet-duale structuuronderdelen in opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2021 pub. 24/03/2021 numac 2021030565 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van besluiten over de ecologiepremie, de strategische ecologie-investeringen, de strategische transformatiesteun, de Screen Flanders, ecologisch en veilig transport, de kmo-portefeuille/groeisubsidie, de compe type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2021 pub. 08/04/2021 numac 2021030864 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2017 houdende de uitvoering van het decreet van 5 mei 2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2021 pub. 04/03/2021 numac 2021040802 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inschakeling van exploitanten van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder in het vervoer van personen van en naar een vaccinatiecentrum in het kader van de nationale vaccinatiecampagne tegen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2021 pub. 05/03/2021 numac 2021040824 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verlenging van de duur van de civiele noodsituatie en de afwijkingsregeling, zoals vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met b type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2021 pub. 05/03/2021 numac 2021040845 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het corona globalisatiemechanisme voor ondernemingen met een grote omzetdaling in 2020 ten gevolge van de coronavirusmaatregelen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2021 pub. 09/03/2021 numac 2021040892 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van steun van het Vlaams stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen in het kader van het coronavirus type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2021 pub. 19/04/2021 numac 2021041029 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de loopbaanonderbreking voor mantelzorg, over de omzetting van lestijden in uren kinderverzorging, over de erkenning van beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in het onderwijs in het kader van de Europese type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2021 pub. 10/03/2021 numac 2021040908 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021041128 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de studiebekrachtiging, de geletterdheidsmodules en de modulaire structuur van het secundair volwas type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2021 pub. 08/04/2021 numac 2021041225 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de invoering van

decreet

type decreet prom. 26/02/2021 pub. 01/04/2021 numac 2021020625 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen type decreet prom. 26/02/2021 pub. 23/03/2021 numac 2021030463 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat betreft de opheffing van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu en de overheveling van tak type decreet prom. 26/02/2021 pub. 17/03/2021 numac 2021040874 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, wat betreft de bepalingen over gegevensverwerking en informatie-uitwisseling type decreet prom. 26/02/2021 pub. 17/03/2021 numac 2021020524 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de v.z.w. "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap en houdende vaststelling van de bevoegdheden van de provincie Vlaams-Brabant inzake de type decreet prom. 26/02/2021 pub. 04/03/2021 numac 2021040765 bron vlaamse overheid Decreet tot het verlenen van noodleningen in de sportsector aan sportfederaties, sportclubs en sportgerelateerde rechtspersonen naar aanleiding van de coronacrisis

document

type document prom. 26/02/2021 pub. 16/03/2021 numac 2021020514 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing tot goedkeuring van de Raad van Bestuur houdende vastlegging van het personeelsplan 2021 van de Haven van Brussel

erratum

type erratum prom. 26/02/2021 pub. 01/04/2021 numac 2021030823 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2008 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de sociale organisaties . - Erratum
^